Top_Logo-hvid.jpg

Referat fra generalforsamling torsdag d. 20/9 2018 kl. 19 Sted: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg


Velkomst ved Formand Hans Henrik Madsen Hans Henrik Madsen bød velkommen til alle fremmødte.

1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent Gert Hansen. Dirigenten konstaterede at Stina Kaufmann skriver referat. Gert konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i Jæger nr. 8. Gert gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

2. Valg af stemmetællere

Dirigenten besluttede at stemmetællere vil blive udpeget ved behov.

3. Formandens beretning om foreningernes virke siden sidste ordinære generalforsamling

Kære medlemmer

Tillykke til os alle i Vestsjællands Jagtforening med tildelingen af Danmarks Jægerforbunds hæderspris ”Jægerprisen 2018”. Vi kunne ikke selv have fundet på en bedre måde at fejre vores 1års fødselsdag i år på. Med prisen fulgte 10.000 kr til vores forening. Det var for mig som formand en helt særlig dag lørdag d. 5.5.2018, da jeg i Vingsted Kongres Center modtog prisen på vores allesammens vegne. Det er dejligt når det bliver bemærket og anerkendt, at vi har en god forening og at vi gør det godt. Vi er bl.a. blevet tildelt prisen for vores modige fusion, som sikre en stærk og fremtidssikret forening, men også for det arbejde vi gør med at arbejde for jægernes sag i det brede og langsigtede perspektiv. Det arbejde som skaber positiv relation til befolkningen bl.a. gennem vores temadage om jagt for børn i institutionerne, og når vi holder jul for værdigt trængende borgere. Det er blevet bemærket at vi som forening formår at opbygge og inddrage et stort netværk i vores mange aktiviteter. Et netværk som spænder bredt fra den private person til kommune, sponsorer, annoncører og samarbejdspartnere. Alt sammen aktiviteter som fremmer jægernes sag både lokalt og på landsplan. Så endnu engang tillykke til os alle i Vestsjællands Jagtforening. Det synlige bevis på hædersprisen hænger nu og pynter på væggen i klubhuset i Kalundborg. Vi har desuden i bestyrelsen besluttet at vi vil fejre tildelingen af prisen med alle medlemmer, annoncører og samarbejdspartnere, samt andre interessenter ved en reception fredag d. 12.10.2018 kl. 15-18. Jeg håber at mange vil møde frem og være med. Jeg kan oplyse at vores forbundsformand Claus Lind Christensen har meddelt at han deltager.

Det har på mange måder været et godt, spændende og aktivt år i vores forening. Men før jeg beretter om dette vil jeg bede jer alle rejse jer. Vi har mistet et af vores æresmedlemmer, Knud Larsen, som desværre er død. Knud blev 91 år. Han har fulgt aktivt med i foreningens virke helt frem til det sidste. Jeg havde selv fornøjelsen af at være sammen med Knud sidste år hvor han fyldte 90 år, og hvor jeg besøørste bestyrelsesmøde efter sidste års generalforsamling. Her konstituerede bestyrelsen sig. Stina blev valgt til næstformand og sekretær, og Benjamin blev valgt til at overtage kassererposten efter Erik. I maj måned 2018 fik vi Claus Kristiansen ind som suppleant i bestyrelsen. Vi gjorde med andre ord brug af det mandat som generalforsamlingen havde givet bestyrelsen på sidste års generalforsamling.

Vi har i året som er gået gjort investeringer i nye skilte, flag m.v. således at vi nu har vores fine logo og navn til at pryde på klubhusene, og når vi skal ud og vise foreningen frem.

Vi har som allerede nævnt haft et aktivt år og med mange arrangementer og aktiviteter. Her vil jeg opremse de fleste, og det skal nævnes at nogle af aktiviteterne jo strækker sig over flere gange.

• Kursus i forlægning

• Foredrag med Freddy Wulff

• Temadage om jagt, natur og jægere for børn i institutioner

• Jul for værdigt trængende borgere

• Julebanko hos Toyota

• Julehygge

• Trofæaften med foredrag og opmåling af Fritz Heje Hansen

• Grillpølsekursus

• Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne

• Forårstur til Gunderslevholm

• Udstilling Kornets Dag på Mejnerts Mølle

• Jagttegnkurser

• Hundetræninger

• Skydninger med både hagl og riffel – her skal lyde et tillykke med de flotte resultater til holdene som deltog i flugtskydning

• Pralemorgen i Høng

• Besøg på Dyrehøj Vingård

• Trofæbehandling på Rangle-Mølle

• Røg dit vildt hos Slagter Jacob

Tilbagemeldinger på alle arrangementer har været positive og det glæder os i bestyrelsen at der er god opbakning og fremmøde. Flere af aktiviteterne har endda været fuldt booket eller overbooket.

Vi har stadig vores 2 klubhuse som vi bruger. Som nogle har bemærket er der til aftenens generalforsamling stillet forslag, fra et medlem, om fremtiden for klubhuset i Høng. Jeg glæder mig til debatten, og til at høre hvad I syntes vi skal i fremtiden på dette område. Jeg kan fortælle at vi kun bruger vores klubhuse ganske få gange om året, da vi jo ofte afholder vores arrangementer ude hos vores samarbejdspartnere. Men jeg syntes at vi skal holde fast i at have mindst et fast tilholdssted. Jeg kan også berette om at vi ikke har opgivet visionen om at finde et sted for et nyt klubhus, men at det har vist sig at det bliver en længere proces end håbet. Jeg vil benytte muligheden til også at drøfte dette punkt med jer i forbindelse med aftenens forslag vedr. klubhuset i Høng.

Jeg kan berette om, at bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i Jægerrådsmøder, Kredsmøde, og formandsmøder.

Bestyrelsesmedlem Stina Kaufmann overtog en plads i kredsbestyrelsen tilbage i november år 2017 efter at Erik ønskede at drosle lidt ned grundet et krævende job. Her skal lyde en stor tak til både Erik og Stina for det arbejde I har bidraget med.

Jeg kan fortælle at Stina Kaufmann stadig er formand i Jægerråd Kalundborg, og at jeg selv også deltager i disse møder. Her skal ogsåælle at Stina er blevet valgt ind til at deltage i det strukturudvalgsarbejde som pågår i Danmarks Jægerforbund, og at jeg selv er blevet bedt om at deltage i et nyt udvalg som hedder Jæger og Samfundsudvalget under Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse.

Vi har nået meget i årets løb, som I kan høre, og måske har jeg glemt at nævne noget. I så fald beklager jeg.

Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde.

Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et arrangement/aktivitet som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle ideer og forslag er velkomne. Vi er allerede så småt begyndt at planlægge næste års program, så lad os endelig høre hvis I har forslag.

Dette var min beretning om året der er gået i vores forening. Tak for ordet

Formand Hans Henrik Madsen

Spørgsmål til om ikke det er meget at bruge 3500 kr. på at sende indbydelser ud ti alle medlemmer i forbindelse med receptionen. Bliver taget op til debat under eventuelt.

Flot med de mange aktiviteter som tydeligt viser at det var godt at fusionere.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Beretninger fra udvalg

Hundeudvalg: I hundeudvalget er der i det forgangne år afholdt 3 hundetrænningsforløb. 2 lydighedshold afholdt i februar-marts som blev afsluttet med en lille prøve. Tak til Kurt og Freddy for deres indsats. 2 apporteringshold afholdt i april-maj. 1 kombineret lydigheds- og apporteringshold afholdt i august. Der har været godt tilslutning og tilfredse deltagere.

Hvis der er nogle frivillige som har lyst til at være med i hundeudvalget er de meget velkomne. Også hvis der er forslag til aktiviteter.

Stor ros og tak til hundeudvalget for at store stykke arbejde de lægger i arbejdet.

Flugtskydningsudvalg: Godt år hvor der er kæmpet bravt. Ville være dejligt hvis der var flere som deltog fremover – alle er velkomne.

Riffeludvalg: Der tilbydes skydning på Antvorskov Kaserne. Alle er velkomne. Man kan kontakte Preben Jespersen, hvis man vil vide mere. Ellers står der også info på Kreds 6’s hjemmeside.

Der er stadig en aftale med skydebanen i Værslev hvor man får en rabat på 20 kr., hvis man skyder derude.

Husk, at der er skydning på Tuse Næs. Det er god træning og en rigtig hyggelig dag.

Nyjægerudvalget: Der er afholdt 2 jagttegnskurser med i alt ca. 20 kursister i aldrene 15-45 år. Efterføået sammen til én fælles. De to gamle lukkes i løbet af året. Send altid gerne info, hvis du har noget du vil have på hjemmesiden.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskab godkendt.

6. Indkomne forslag:

- Forslag A: Mandat til løbende optag af suppleanter i bestyrelsen

Hans Henrik Madsen fremlagde og motiverede forslaget.

Ingen bemærkninger til forslaget.

Ingen anmodede om skriftlig afstemning.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

- Forslag B: Ændring af vedtægternes punkt 12

Hans Henrik Madsen fremlagde og motiverede forslaget.

Ingen bemærkninger til forslaget.

Ingen anmodede om skriftlig afstemning.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.

- Forslag C: Belysning af økonomien i klubhuset i Herslev

Preben Jespersen fremlagde og motiverede forslaget.

Hans Henrik Madsen gennemgik økonomien i begge klubhuse.

Klubhuset i Herslev ved Høng: - Kontrakt frem til udgangen af år 2021. Kan opsiges med 1 års varsel. - Husleje ca. 8.500 kr. årligt + forbrug ca. 3.500 kr. årligt + løbende vedligeholdelse (trænger til lidt maling og rep. af et vindue) + løsøreforsikring til ca. 1800 kr. - Vi har brugt klubhuset til 1 arrangement det seneste år.

Klubhuset i Kalundborg: Kontakt frem til udgangen af år 2022. Kan opsiges med 3 måneders varsel. - Husleje 8.800 kr. årligt alt inklusiv (el, vand, varme, internet, vedligeholdelse og forsikring). -Vi har brugt klubhuset til 3 arrangementer det seneste år.

Preben Jespersen påpegede at størstedelen af arrangementerne bliver afholdt i Kalundborg, så det er et dyrt klubhus at have stående i Høng, hvis man kun bruger det én gang årligt. Prebens forslag lyder påønske om skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet.

Det blev enstemmigt vedtaget at klubhuset i Herslev opsiges.

7. Fastlæggelse af kontingent for år 2019 Bestyrelsens forslag til kontingent 2019:

Antal medlemmer

Medl. kategori Dj ́s andel Forening

andel

Pris 2018 243 (-7) Ordinær 758 (+7) 132 (+3) 890 (+10) 2 Junior 0-15 år 102 (+1) 0 (-27) 102 (-26) 1 (+1) Ungdom 16-25 år 380 (+4) 75 (+1) 455 (+5) 70 (-7) 5 (0)

Senior (1948) + æresmedlem

458 (+5) 122 (+5) 580 (+10)

14 (0) Husstand 380 (+4) 85 (+1) 465 (+5) 30 (+6) Ekstra ordinært 52 (+1) 68(+4) 120 (+5) 1 (-2) Prøvemedl. Gratis

indmeldelses år max 3 mdr. + næste år. Max i alt 15 mdr 0 Støttemedlem

u/jagttegn

103 (+1) 202 (-1) 305 (0)

Direkte medlem 946 (+9) 0 I alt 366 (-9)

Ingen anmodede om skriftlig afstemning.

Kontingentforslag vedtaget med stort flertal.

8. Valg af Formand

Opstillede: Hans Henrik Madsen – genopstiller

Hans Henrik Madsen valgt til Formand.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Opstillede: Erik Hauge Pedersen – genopstiller Kurt Olsen – genopstiller ikke Kim Mortensen – genopstiller Claus Kristiansen – ny opstillet

Erik Hauge Pedersen, Kim Mortensen og Claus Kristiansen blev valgt.

Hans Henrik Madsen kaldte Kurt Olsen, tidligere formand for Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening, frem. Kurt har ydet en kæmpe indsats. Tusind tak for det fantastiske samarbejde som vi nu ser resultatet af. Det har været en god proces og en fornøjelse at arbejde sammen. Bestyrelsen har besluttet at udnævne Kurt til æresmedlem af foreningen for det store stykke arbejde han har lavet. Kurt modtog et diplom og en vingave.

10. Valg af suppleanter (2 stk.)

Opstillede: Steen Nielsen, Gørlev Jess Christensen, Rø– genopstiller Michael Larsen – genopstiller ikke Leif Dalsgaard – ny opstillet

Begge opstillede, Gert Hansen og Leif Dalsgaard, blev valgt.

12. Valg af revisorsuppleant

Opstillede til revisorsuppleant: Hans Birkemos Jensen

Hans Birkemos Jensen blev valgt til revisorsuppleant.

13. Evt. – uddeling af jubilæumsdiplomer

Kære jubilarer,

Vi vil fra foreningens side gerne have lov til at påskønne Jer, vores medlemmer, som loyalt har støttet op om jægernes sag ved at have været medlem af en jagtorganisation gennem en periode. Vi skal i dag sige tak til 13 medlemmer som alle kan jubilæum. Jeg vil derfor gerne bede følgende om at komme her op:

25 års jubilæum: Bjarne Hansen indm. 31.1.1993 (1) Erik Olsen indm. 2.12.1993 (ikke fremmødt) Hans Henrik Kristensen indm. 28.6.1993 (2) Henning Jeziorski indm. 18.02.1993 (3) Jesper Rasmussen indm. 31.1.1993 (4) John Pedersen indm. 1.1.1993 (5) Lennert Knudsen indm. 16.3.1993 (6) Ole Andersen indm. 3.3.1993 – deltager ikke på GF men får sit diplom Preben Frohm Hansen indm. 29.3.1993 (ikke fremmødt) Sonny Liston indm. 5.10.1993 (7)

30 års jubilæum: Søren A. D. Christensen indm. 1.1.1988 (8)

40 års jubilæum: Christian Andersen indm. 1.10.1978 (9)

60 års jubilæum: Uffe Hasselbach indm. 1.8.1958 (10)

Foreningen påskønner jeres loyale medlemskab ved at give jer et diplom og en jubilæumsnål, som det synlige bevis på at I har støtte vores fælles sag. Tak for jeres trofaste engagement.

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi som forening ikke kender alle medlemmernes indmeldelsesdato i en jagtforening. Ved DJ tilblivelse i år 1992 hvor de 3 jagtorganisationer blev fusioneret blev alle medlemmer oprettet med samme dato i systemet. Det var ikke muligt at indhente oplysninger på alle i de gamle protokoller i organisationerne. Jeg vil derfor opfordre alle til, at meddele os hvornår man er blevet medlem hvis man ønsker at vi skal kunne påskønne et jubilæum.

- Kurt Olsen takkede mange gange for de flotte ord, og for alle de mange gode åælles klubhus til debat. Det er ikke lykkedes at finde et sted hvor det kan lade sig gøre, der har bl.a. været kontakt til grusgrave i området, samt set på to områder, som dog ikke viste sig at være egnede. Der arbejdes på at se om kommunen kan tage del i det f.eks. ved at lade det være på kommunal jord. Det er dog ikke nemt da kommunen primært ejer bynære jorde. Der er snak om muligheden for at slå sig sammen med andre foreninger om et stort fælles foreningshus. Et så stort projekt så det måske kunne være interessant for kommunen og fonde at deltage. Der kunne også være en større international skydebane, da der ikke findes andre på Sjælland end i København. Hans Henrik spurgte til de fremmødtes tanker omkring det? Er det værd at lægge tid, energi og økonomi i det, når nu vi kun bruger klubhusfaciliteter så sjældent som vi gør.

Holdninger fra salen: Vigtigt at holde det inden for Kalundborg Kommune i geografisk placering.

Et foreningshus skal placeres der hvor foreningerne er. En international skydebane lyder spændende, men vi skal tænke over om vi er i stand til at drive det. Kunne blive interessant i nærheden af motorvejen, hvis der også kommer bro til Jylland engang. Tissøegnen kunne også være interessant i samarbejde med sportsfiskerne.

Det vil blive svært, nærmest umuligt, at få miljøgodkendelse til skydebane, så det vil være spild af tid og krudt.

Medlemmerne søger hen hvor der er skydebaner. Derfor er det den vej vi skal gå. Det vil blive svært, men hvis det kan lykkes, vil det blive rigtig godt.

- Preben Jespersen bragte tidligere på aftenen frem, at det er spild af foreningens penge at sende invitationer ud til samtlige medlemmer.

Hans Henrik Madsen spurgte til om det vil være nok at sende mail og sms fremover, eller er der behov for fortsat at sende med brev? Så vil det være det enkelte medlems eget ansvar at sørge for at give mailadresse og telefonnummer.

Holdninger fra salen: Pt. har vi mailadresser til ca. 1/3 af vores medlemmer og mobilnummer til ca. 1/4 af medlemmerne.

Man kan evt. indføre det over et par år, så medlemmerne får tid til at sende deres kontaktoplysninger ind.

Send brev ud til dem som endnu ikke har oplyst mail/tlf, og skriv at det er sidste chance. Dog er der flere, som ikke tror at det vil gøre en forskel.

Debat om vi skal fortsætte med at have medlemsbladet. Det koster ca. 7500 kr/år at udsende bladet. Det er vigtigt for mange medlemmer at modtage det årlige medlemsblad.

Forslag om at bestyrelsen ringer rundt til de medlemmer som ikke har oplyst mail/mobilnr, for at tage snakken med dem og bede om at vi får oplysningerne i vores system. Så ender vi måske med et mindre antal som ikke har mail/mobil, og som vi så fortsat skal sende breve ud til.

Bestyrelsen arbejder videre med det det næste år, og stiller muligvis et forslag til næste års generalforsamling.

- Igen i år afholder vi jul for værdigt trængende. Hvis der er nogle, eller kender nogle, som vil sponsorere gaver, vil det være rigtig dejligt.

- Bjarne Jensen fortalte en anekdote om vores afdøde æresmedlem Knud Larsen. Ære væået med fra denne generalforsamling. Hans Henrik roste desuden alle udvalg og alle medlemmer, som har givet en hjælpende hånd i løbet af året. Hvis der er nogle som har lyst til at hjælpe, er alle meget velkomne!

Hans Henrik Madsen takkede Gert Hansen for godt dirigentskab og kvitterede med en vingave.

Referent Stina Kaufmann

Gert Hansen

Dirigent Gert Hansen Referent Stina Kaufmann


© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/