Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Næste arrangement:

Generalforsamling

            Torsdag d. 19. september 2019 kl. 19 afholdes vores generalforsamling i klubhuset på Lynglodden 4, 4400 Kalundborg. Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl 18, og tilmelding er derfor nødvendig til spisning.

Generalforsamlingen afholdes jf. gældende vedtægter og dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)

3. Formandens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag oplyses via jagtforeningens hjemmeside senest én uge før generalforsamlingen. Vi vil gerne opfordre til, at hvis en af Jer medlemmer går rundt med lyst til at yde en frivillig indsats til gavn og glæde for alle de andre i foreningen, så giv endelig formanden besked. Det kunne for eksempel være ved at give en hånd til nogle af vores mange arrangementer. Vores forening består kun ved, at vi står sammen og bakker op om foreningen, både til arrangementerne og til bestyrelsesarbejdet. Mød derfor op til generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på foreningen. Ingen bliver jo valgt ind mod deres vilje…

Tilmelding til Hans Henrik Madsen tlf. 2871 0597 eller på mail: hans7913@gmail.com, senest torsdag d. 12. september, hvis du ønsker mad, ellers møder du bare op.

Indkomne forslag til generalforsamling