Top_Logo.png

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender, på Vestsjællands Jagtforenings egen hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted  14. september 2023 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og selve generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding senest 11. september til spisning som er gratis til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)
3.   Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
4.   Beretninger fra udvalg
5.   Fremlæggelse af, det af revisorerne gennemgåede, årsregnskab til godkendelse.
6.   Indkomne forslag
7.   Fastlæggelse af kontingent for år 2024.
8.   Valg af formand – (ikke på valg i år 2023)
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt 
·     uddeling af jubilæumsdiplomer

Indkomne forslag

Referater tidligere generalforsamlinger

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/