Top_Logo.png

Alkohol- og rusmiddelpolitik gældende for Vestsjællands Jagtforening

Baggrund:

Alkohol er en del af den danske kultur og opfattes af de fleste som en naturlig del af det sociale liv. Danskerne har et stort forbrug af alkohol, og det har danske unge også. De starter tidligt og drikker i gennemsnit mere end de fleste andre unge europæere. Foreningslivet kan være med til at præge den eksisterende kultur omkring alkohol, fordi der er god og positiv kontakt til medlemmerne. En af måderne at gøre det på er ved at udarbejde en alkohol- og rusmiddelpolitik i foreningen. 

Alkohol er det eneste legale rusmiddel i Danmark, og er omfattet af flere lovgivninger. 

I forhold til andre rusmidler ønsker vi ligeledes at gøre foreningens holdning synlig, derfor omfatter denne politik også andre rusmidler.

Foreningens alkohol- rusmiddelpolitik skal medvirke til at:

 • Synliggøre foreningens holdning til alkohol og rusmidler.

 • Skabe en attraktiv forening med et godt og udviklende miljø for det enkelte medlem, og dermed for hele foreningen.

 • Skabe rammerne for at medlemmerne trives.

 • Fastholde foreningens troværdighed og gode image, og sikre at den kan leve op til fremtidige medlemmers krav om udfoldelse af vores fælles interesse, foreningens miljø og sammenhold.

 • Skabe debat og åbenhed om emnet, for at imødegå fordomme og tabuer.

Foreningens generelle holdning:

 • Af hensyn til medlemmernes trivsel, sikkerhed under aktiviteter, og foreningens omdømme, er den generelle holdning, at det ikke er acceptabelt, hvis medlemmer møder op og optræder påvirket af alkohol eller andre rusmidler i foreningen eller til dennes aktiviteter.

 • Foreningen udskænker ikke alkohol til personer under 18 år.

Hvem gælder alkoholpolitikken for og hvornår:

 • Foreningens alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for alle medlemmer – og for gæster m.v. altså for alle, der deltager i foreningens aktiviteter.

Rammer og retningslinjer:

 • Medlemmerne må til foreningens aktiviteter ikke selv medbringe alkohol hjemmefra. Foreningen har på den måde mulighed for at kontrollere forbruget.

 • Til aktiviteter hvor der er omgang med våben, f.eks. en dag med jagt, vil der kun være mulighed for at indtage 1 genstand i en pause i løbet af aktiviteten. Herudover vil det først være muligt for deltagere at indtage/købe alkohol efter at aktiviteten er afsluttet.

 • Det er acceptabelt at der ved særlige lejligheder gives mulighed for at indtage alkohol i større mængder. Det kan for eksempel være til foreningens sommerfest eller lignende. 

Det er bestyrelsen som beslutter hvornår der er tale om en særlig lejlighed. 

Konsekvenser ved brud på aftaler og/eller overtrædelse af foreningens alkohol- og rusmiddelpolitik:

 • Hvis et medlem overtræder bestemmelserne i alkohol- og rusmiddelpolitikken, eller ikke overholder de indgåede aftaler, vil han/hendes situation blive taget op af bestyrelsen. Bestyrelsen skal foranstalte passende aktion set i forhold til foreningens vedtægter, og tage initiativ til en samtale med medlemmet.

 • Hvis et medlem møder op eller optræder påvirket til en aktivitet vil medlemmet blive nægtet deltagelse i aktiviteten.

Opfølgning og revision:

 • Alkohol- og rusmiddelpolitikken tages op på et bestyrelsesmøde en´ gang om året. Formålet er at følge op på om alkohol- og rusmiddelpolitikken eventuelt skal revideres.

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik er udarbejdet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 17.8.2017.

Alkoholpolitikken fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling onsdag, d. 20.9.2017, til orientering.

Alkoholpolitikken vil blive formidlet ud til medlemmerne via hjemmesiden, samt ophængt i klubhuset, og ved formidling i det næste medlemsblad i foreningen, hvis der er plads i bladet.

Sidst revideret d. 19.8.2019


© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/