Top_Logo-hvid.jpg

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 19/9-2019

Kære medlemmer

Det har på mange måder været et godt, spændende og aktivt år i vores forening.

Men før jeg beretter om dette vil jeg bede jer alle rejse jer.

Vi har mistet nogle af vores medlemmer siden sidste generalforsamling, og jeg syntes at vi skal mindes dem en kort stund.

Æresmedlem Max Jensen

Æresmedlem Carl Marcher

Medlem Bjarne Hansen

Om der er flere af vores medlemmer som er gået bort ved jeg ikke, men jeg syntes at vi lige kort i stilhed skal mindes……….Tak.

Vi startede d. 8.10.2018 med vores første bestyrelsesmøde efter sidste års generalforsamling. Her konstituerede bestyrelsen sig. Stina blev valgt til næstformand og sekretær, og Benjamin blev valgt til kassererposten.

Vi har som nævnt haft et aktivt år og med mange arrangementer og aktiviteter. Her vil jeg kort opremse de fleste, og det skal nævnes at nogle af aktiviteterne jo strækker sig over flere gange.

 • Reception i anledning af fejringen af Jægerprisen år 2018.

 • Foredrag med Jørgen Skouboe fra Nak & Æd

 • Temadage om jagt, natur og jægere for børn i institutioner, vi underviste mere end 200 børn og ca. 30 pædagoger.

 • Jul for værdigt trængende borgere.

 • Julebanko hos Hans Fredriksen Automobiler

 • Julehygge i klubhuset.

 • Trofæaften 

 • Grillpølsekursus

 • Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne

 • Forårstur til Svenstrup Gods

 • Udflugt til Søren A. D. Christensen og Ulvegravens Vildtopdræt

 • Udstilling Kornets Dag på Mejnerts Mølle

 • Hundetræninger over flere omgange i løbet af året.

 • Skydninger med både hagl og riffel – her skal lyde et tillykke med de flotte resultater til holdene som deltog i flugtskydning.

 • Bukkemorgen

 • Vildtudsætningskursus afholdt på Rangle-Mølle

 • Jagt på Svenstrup Gods

Tilbagemeldinger på alle arrangementer har været positive og det glæder os i bestyrelsen at der er god opbakning og fremmøde. 

Flere af aktiviteterne har endda været fuldt booket eller overbooket.

Vi har nu kun klubhuset i Kalundborg som fast tilholdssted, da det lykkedes at komme ud af kontrakten vedrørende klubhuset i Herslev et år tidligere end beskrevet i kontrakten. Vi flyttede ud af klubhuset i Herslev ved udgangen af år 2018.

Dette skete som konsekvens efter det der blev besluttet på sidste års generalforsamling. 

Vi har stadig ikke opgivet visionen om at finde et sted for et nyt klubhus, men det har vist sig at det bliver en længere proces end håbet. Vi har undersøgt mange ting og talt med mange mennesker om muligheder i den henseende, men vi skal også huske på, at det hele tiden skal holdes op imod at vi kun bruger vores klubhus ganske få gange om året. Det kan derfor blive en meget bekostelig affære hvis vi ikke finder en fornuftig løsning. Vi fortsætter derfor samarbejdet med Kalundborg Sportsfiskerforening om at leje os ind her hos dem indtil videre. 

Vi har fornyeligt erfaret at der i Knabstrup Hallen ved Mørkøv er et arbejde i gang med at etablere blandt andet et skydecenter. Vi vil følge sagen og se hvordan vi kan støtte projektet, da det jo er vigtigt at skabe flere og bedre muligheder for at jægerne kan træne deres skydefærdigheder. Vi har selv gået med lignende tanker, men vi i bestyrelsen mener, at der vil være for kort afstand imellem hvis vi også skulle forsøge at etablere et nyt skydebaneanlæg i vores område. Vi har derfor taget kontakt til folkene bag projektet i Knabstrup, og følger udviklingen. Hvis I vil se mere om projektet så besøg hjemmesiden skyttecenter.nu. Projektet er støttet af skydebaneforeningen, DGI, og der er bl.a. modtaget LAG midler til projektet. 

Jeg kan berette om, at bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i Jægerrådsmøder, Kredsmøder, og repræsentantskabsmøde og udvalgsmøder. 

Jeg kan her fortælle at jeg selv er engageret i Jæger & Samfundsudvalget, et udvalg under DJ´s hovedbestyrelse. Jeg har netop i udvalget afleveret et oplæg til en alkoholpolitik gældende for DJ. Mit næste projekt bliver at arbejde for at skaffe jægerne bedre mulighed for at komme af med slagteaffald.

Bestyrelsesmedlem Stina Kauffmann har siden sidste generalforsamling gjort sin lederuddannelse i Danmarks Jægerforbund færdig, så et stort tillykke til dig Stina.

Jeg kan fortælle at Stina i årets løb har trukket sig fra sine tillidsposter i Danmarks Jægerforbund som konsekvens af den sag der har været i forbundet som omhandlede seksuel krænkelse af et medlem. Sagen omhandlede ikke Stina personligt, men om noget som var foregået på et kursus hvor Stina deltog.

Stina har trukket sig som formand for Jægerrådet i Kalundborg, som repræsentant i strukturudvalget, og fra posten i kredsbestyrelsen.

Stina havde sammen med 4 andre indgivet en klage til DJ i forlængelse af den personsag hvor HB-medlemmet fra Fyn endte med at trække sig. Jeg vil i dag ikke komme nærmere ind på sagen, da dette jo ligger i et lidt andet regi end vores forenings virke. 

Stina er stadig hos os i vores forening, og det er jeg personligt glad for, og hvis nogle har spørgsmål er jeg sikker på at Stina gerne vil svare. 

Vi har som en del af Danmarks Jægerforbund brugt en del tid i årets løb på at tale om ny struktur for Danmarks Jægerforbund.

Der ligger nu et oplæg klar til debat som er udarbejdet af det strukturudvalg som har været nedsat i DJ. Oplægget kan læses på DJ´s hjemmesiden. Der er desuden inviteret til debatmøde 5 steder i landet her i efteråret, og i vores område afholdes mødet i Ringsted Kongrescenter d. 2. oktober 2019 kl. 19-21.30. Alle er velkommen til at deltage og der er ingen forhåndstilmelding. 

Der lægges bl.a. op til en kortere vej fra det enkelte medlem til ledelsen af DJ, altså en fladere struktur, samt at erstatte hovedbestyrelse og repræsentantskab med et drift-udvalg og en forbundsbestyrelse.

Et spændende oplæg på en ny struktur hvor der lægges op til at afstemninger lægges ud digitalt så flere medlemmer kan være med til at bestemme på demokratisk vis.

Stina har været med i arbejdet i strukturudvalget, og hvis nogle ønsker det, vil Stina gerne i aften, under punktet eventuelt, give et indlæg om emnet, således at der er mulighed for at stille spørgsmål.

Vi har i årets løb indgået et nyt samarbejde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har opkøbt en ejendom med tilhørende jord i vores område. Området hedder Klosterskov Nord og ligger ude på Mellemvangsvej. 

Vi har hjulpet med at rydde op på området, og fremadrettet er det aftalt at vi skal være med til at lave aktiviteter på området. Aktiviteter som både skal komme os jægere men også andre borgere til gode.

Området er et meget spændende naturområde med skov, overdrev og vandhuller. 

Jeg kan fortælle at vi stadig også samarbejder med Kalundborg Havn om regulering af forvildede tamduer og regulering af måger. 

Vi har nået meget i årets løb, som I kan høre, og måske har jeg glemt at nævne noget.

Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde. 

Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et arrangement/aktivitet som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle ideer og forslag er velkomne.

Vi er allerede så småt begyndt at planlægge næste års program, så lad os endelig høre hvis I har forslag.

Jeg vil også opfordre til at vi alle hjælper med at få flere jægere med i Danmarks Jægerforbund. Det støtter en god sag og forbundet er de eneste der kæmper politisk for at bevare de gode jagtmuligheder vi har. 

Vi har særligt en opgave med at få flere af de yngre med i vores fællesskab. I vores forening kan jeg fortælle, at ud af de 365 medlemmer vi er, så er 83 personer mellem 70 og 90 år, herudover er der 75 af vores medlemmer vi stadig ikke kender alderen på, så tallet er formentlig noget højere. Jeg nævner dette for at synliggøre det problem vi har med at få nye med i fællesskabet og dermed til at kæmpe for jagten i Danmark.

Dette var min beretning om året der er gået i vores forening.

Tak for ordet

Formand

Hans Henrik Madsen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/