Referat fra generalforsamling torsdag d. 22/9 2022 kl. 19

Sted: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg

Velkomst ved Formand Hans Henrik Madsen

Hans Henrik Madsen, formand, bød velkommen til alle fremmødte.

Tilstede: 17 stemmeberettigede 

 1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent Gert Hansen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med dato i Jæger august 2022.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen lever op til forretningsordenen. 

 1. Valg af stemmetællere

Dirigenten besluttede at stemmetællere vil blive udpeget ved behov. 

 1. Formandens beretning om foreningernes virke siden sidste ordinære generalforsamling

Kære medlemmer

I aften har vi den glæde senere at skulle fejre de jubilarer som har støttet vores forening i en periode der gør dem fortjent til denne hæder. I alt har vi 19 jubilarer i år som til sammen kan fejre intet mindre end 580 års jubilæum til sammen. Det vidner om at vi i vores forening har trofaste og loyale medlemmer, som støtter op om det lokale foreningsliv og om jagtens sag. Og det kan vi både være stolte af som forening, men vigtigst er at vi er dybt taknemmelige for opbakningen. Og vi må sige at både jagtforeninger i Danmark, og jagtens sag i det hele taget, virkelig har brug for støtte og opbakning i en tid som stadig præges af dagsordener som vil indskrænke jagten eller stoppe den.

Jeg glæder mig derfor til at skulle hædre vores jubilarer senere selvom det ikke er alle der deltager her i aften, og jeg håber at nogle kunne have lyst til at fortælle en lille historie eller 2.

Velkommen til jer alle, det er dejligt at se jer.

Som jeg også nævnte sidste år, så har vi et foreningsliv der har været gået i stå så længe, at det er svært at få op i gear igen. Årsagen var pandemien Covid 19. Det virker ikke helt som om at folk er så engagerede som før, og tiden, og bevidstheden om at være mere sammen derhjemme, er måske årsagen til at vi i foreningslivet stadig oplever en svær tid, i forhold til at finde frivillige til at yde en indsats i bestyrelser, og til aktiviteter.

Dette er også noget vi oplever i vores forening, og i aften kommer vi til at tale om det igen, når vi skal have valg til bestyrelsen.

Før jeg vil berette om året der er gået siden sidste ordinære generalforsamling så vil jeg bede jer alle om at rejse jer.

Vi har mistet nogle af vores medlemmer siden sidste generalforsamling, og jeg syntes at vi skal mindes dem en kort stund…………… Tak.

Vi startede efter sidste års generalforsamling med at holde vores første bestyrelsesmøde d. 4.10.2021. Her konstituerede bestyrelsen sig med Stina som næstformand og sekretær, og med Benjamin som foreningens kasserer.

Jeg kan fortælle, at kort tid efter sidste års generalforsamling modtog jeg meddelelse fra Jess Christensen om, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Jeg vil derfor lige benytte lejligheden til her at takke Jess for den tid han nåede at have i vores forenings bestyrelse, og for hans indsats.

Vi har i årets løb kun afholdt 4 bestyrelsesmøder fysisk. Det skyldes bl.a. at vi er meget enige om, at der skal være noget på dagsordenen for at vi behøver at mødes.

Derudover har vi selvfølgelig deltaget i møder i Jægerråd, i distriktet, i kredsregi og til repræsentantskabsmødet.

I forhold til kredsen så vil jeg knytte en bemærkning. Som de fleste nok er bekendt med, så har jeg siddet som kredsformand i kreds 7 i en 2-årig periode frem til kredsmødet d. 15.3.2022. På kredsmødet skulle der vælges nyt hovedbestyrelsesmedlem, og der var 2 kandidater på valg. Kredsmødet besluttede med et meget lille flertal at genvælge Marie-Louise Munch Acton-Lyng til posten. Og som konsekvens af dette valg havde jeg allerede inden mødet truffet min beslutning, at hvis dette skete, så trak jeg mig som kredsformand. Jeg har respekteret det valg som kredsen har taget, og som er foregået på ordentlig vis uden utidig indblanding fra min side. Og jeg trak mig derfor med øjeblikkelig virkning på mødet. Jeg kan komme med mange grunde til hvorfor, men dem vil jeg spare jer for her i min beretning, for det er nemlig ikke kredsen som skal berettes om, men vores egen gode forening. Jeg vil dog lige nævne at kredsens nye formand blev valgt på et ekstraordinært kredsmøde d. 7.6.2022, og han hedder Torben Bagh og bor i Nordsjælland.

Vi har i det forgangne år afholdt en del arrangementer trods de udfordringer jeg nævnte tidligere i forhold til at få folk op af sofaen efter Covid 19. En del af arrangementer har været med forholdsvis få deltagere, og kun enkelte har været fuldt bookede.

Kun 3 arrangementer er blevet helt aflyst og det var trofæaften, kursus i vildtsygdomme og udsætningskurset. Udsætningskurset blev aflyst da skytten på Rangle-Mølle, som vi havde lavet aftalen med, mistede sit job som skytte.

Jeg vil her nævne i tilfældig rækkefølge de arrangementer som har været afholdt.

Julebanko hvor ca. 60 personer deltog. Det var ca. 20-30 færre deltagere end vi plejer at være. Vi havde 111 præmier til en samlet værdi på ca. 22.250 kr.

Vinsmagning i Høng.

Temadage om jagt for børn i institutionerne, hvor det lykkedes at besøge ca. ½ delen på trods af Covid 19.

Fasanjagten i 2021 på Svenstrup Gods var fuldt booket og det blev endnu en god veltilrettelagt jagtdag.

Jul for værdigt trængende hvor kun 4 familier ud af 7 tilmeldte deltog, og dette fordi der var Covid 19 hos nogle af de tilmeldte. Vi sørgede dog for at alle fik de gaver og ting som vi havde samlet sammen til familierne ved at køre det hjem til dem sidst på aftenen.

Lav grillpølser i oktober 2021 var fuld booket og er blevet en god tradition.

Forårsturen til Algistrup Gods i maj måned var en hyggelig tur i godt vejr, her savnede vi også opbakning til deltagelse.

Riffelskydning på Tusebjerg ved Holbæk i maj måned. Kun 7 deltagere, og derfor et underskud for arrangementet, og formentlig sidste gang vi kommer til at skyde der, da banen er solgt til ny ejer.

Flugtskydning. Der blev igen stillet et hold til skydning i den gamle kreds 25. Holdet placerede sig midt i rækken.

Hundetræning. Der har været 3 kurser i løbet af året. Og jeg tænker at hunde-udvalget selv beretter lidt om dette senere.

Jeg kan dog oplyse at vi har opsagt lejen af arealet ved Høng. Grunden er at området er ved at blive bebygget og det har påvirket arealet hvor træningen foregik. Desuden er der ikke meget vand i vandhullet mere.

Vi har i stedet for afholdt nogle træninger i Klosterskov Nord, og vi er ved at undersøge mulighederne for at kunne træne i Gørlev på området hvor spejderne og Mullerup Skytteforening også holder til. Ja faktisk har vi besøgt Mullerup Skytteforening, og vi forventer at indgå et samarbejde med dem, således at vi kan træne hund i området og gøre brug af deres klubhus og toilet, men mere om dette når vi er kommet længere i processen.

Jeg kan fortælle at jagten på Svenstrup i år er aflyst grundet for få tilmeldte.

I år, i efterårs ferien, har vi bidraget til, at det projekt der hedder Bliv Naturlig Vis, kan afholde efterårscamp i Klosterskov Nord for børn i alderen 10-14 år. Børnene skal være på camp fra fredag til søndag og lære nyt om jagt og natur, og de skal bl.a. leve af det de er heldige at nedlægge på jagt.

I april 2022 var vi så heldige at Anders Berggren henvendte sig til os. Anders er bl.a. med i et af konsortierne omkring Saltbæk Vig. Han bor i Københavnsområdet, men ville gerne engagere sig i bl.a. arbejdet med formidling af jagt, og i arbejdet omkring oplysning til borgerne, men også kæmpe for jægernes sag.

Vi fik Anders introduceret for bestyrelsen, og bestyrelsen besluttede at give Anders en suppleantpost som vores vedtægter foreskrev muligt. Idet der var en bestyrelsespost ledig, er Anders dog indtrådt i bestyrelsen, og er derfor på valg i aften.

Jeg tænker at Anders på et tidspunkt selv vil fortælle lidt om sig selv. En tak skal dog lyde for at du gerne vil bidrage til vores fælles sag og i det frivillige arbejde.

d. 8.9.2022 kunne vi på vores seneste bestyrelsesmøde byde velkommen til Nick Enghave som har sagt ja til at være suppleant i bestyrelsen. Nick er nyligt uddannet jæger, og har vist stadig til gode at skyde sit første stykke vildt. Nick har taget jagttegn hos Erik Hauge Pedersen, og det var her i gennem vi lærte Nick at kende. Tak til dig Nick også for at vise interesse for at bidrage til det frivillige arbejde.

I februar 2022 besluttede en enig bestyrelse at vi ikke længere skal lave vores foreningsblad. Vi har det seneste år kun udleveret max 10 fysiske blade, og derfor har bestyrelsen vurderet at arbejdet ikke står mål med efterspørgslen og udbyttet.

Vi vil nu i stedet for lægge omtaler af arrangementer tilgængeligt på foreningens hjemmeside, på foreningens Facebook side, og i arrangementskalenderen på DJ´s hjemmeside.

Hvis nogle af jer medlemmer har spørgsmål til arrangementer eller andet, så er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Jeg kan fortælle at vi stadig samarbejder med Sportsfiskerne, som vi jo lejer klubhusfaciliter af, og vi samarbejder også stadig med Kalundborg Havn om regulering af forvildede tamduer.

Jeg vil slå et salg for at så mange af os jægere som muligt melder sig til nogle af alle de projekter der sker i regi af bl.a. DJ i forhold til at tilvejebringe data om de vilde levende bestande af dyr som vi har i vores natur.

Der er flere projekter i gang. Man kan f.eks. give lov til at ens vildtkamera kan sende billeder til DJ´s database. Eller man kan være med i tællinger på forskellig vis. Det er vigtigt at vi kender til de levende bestande og deres antal for på den måde at kunne præge fastsætningen af jagttider på et mere faktuelt grundlag.

Der forgår meget på den jagtpolitiske scene, men da vi i dag har fokus på vores egen forening, så vil jeg ikke her komme nærmere ind på disse emner. Jeg vil i stedet for opfordre til at man følger med på Jægerforbundets forskellige medier.

Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde.

Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et arrangement, eller en aktivitet, som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle ideer og forslag er velkomne.

Dette var min beretning for året der er gået i vores forening siden sidst.

Tak for ordet

Formand

Hans Henrik Lund-Madsen

Beretningen blev godkendt 

 1. Beretninger fra udvalg

Hundeudvalg:

der er blevet holdt 3 gange hundetræning. 1 søndag i februar med 24 hunde fordelt på 3 hold nybegynder-let øvede og øvede. april med 12 hunde til lydighed og abortering. og til august med jagt træning for 5 hunde.

Østervang er opsagt efter ca 29 år med hundetræning på stedet. området er ryddet op overdragt til ejer. nyt område er på tale til næste års hunde træning i gørlev ved spejderne og skytteforeningen. og i klosterskoven.

Flugtskydningsudvalg:

henning står for flugtskydningen. de har fået hygget sig og endte midt i rækken. de har fået nye skydeveste fra vores sponsorer og der er til et hold mere som vi vil forsøge at få op og stå til foråret. det er ikke til elite men til at få nye bekendskaber og en hyggelig aften.

Riffeludvalg:

1 ancement er blevet afholdt på flugtskydnings banen i holbæk. der var 7 tilmeldte. så det var lidt for lidt til at det kunne løbe rundt. men da banen er solgt. er det sikkert sidste gang det er blevet afholdt der. men der bliver arbejdet på måske at kunne afholde en tur til en skydebane.

Nyjægerudvalget:

Ingen beretninger

Klubhusudvalget:

Ingen beretninger

Bueudvalget:

Ingen beretninger

Hjemmeside/fb-udvalget:

Ingen beretninger

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Se regnskab her

due regulering er der ingen indtægt mere da vi har lavet den aftale at vi i steden har 5 fryser stående gratis hos den til vores vildt.

kasseren opfordre til at bruge nogle penge. så vis der er nogle arrangementer eller nye tiltag så bud enlig ind.

Claus vil høre om der er flere der vil hjælpe med ting/gaver til jule for værdig trængende.

der blev snakket om arrangement og der kom en masse gode indput og folk der gerne vil hjælpe og donere ting.

Regnskab godkendt enstemmigt. 

 1. Indkomne forslag:  

Forslag A: Vedtægtsændring

Formanden fremlagde og motiverede forslaget

Tilføjelse til punkt 7.3 i vedtægter

Nuværende ordlyd:

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på mindst én af følgende måder: I Jægerforbundets medlemsblad; ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne; ved annonce i lokalavisen; i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside eller i jagtforeningens eget medlemsblad. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag oplyses via jagtforeningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på mindst én af følgende måder: I Jægerforbundets medlemsblad; ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne; ved annonce i lokalavisen; i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside, i jagtforeningens eget medlemsblad eller på jagtforeningens egen hjemmeside.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag oplyses via jagtforeningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Motivation: Bestyrelsen mener at det for medlemmerne er nemmere at finde indkaldelsen til en ordinær generalforsamling på foreningens egen hjemmeside, end at skulle lede efter en sådan på Jægerforbundets hjemmeside under aktivitets- og arrangement kalenderen. Bestyrelsen vil gerne bibeholde flere muligheder for indkaldelse, da man ikke kan vide hvad der sker i løbet af et år.  

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bemærkning til forslaget:

Hvorfor man ikke sletter det med foreningens eget blad da vi har stoppet bladet. men man vil gerne have så mange strenge at spille på.

Det kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, for at der kan ske en vedtægtsændring.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødtes stemmer.

De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.

 1. Fastlæggelse af kontingent for år 2023

Bestyrelsens forslag til kontingent 2023:

Antal

medlemmer

Medl. kategori

DJ’s andel

Forening andel

Pris

2023

225 (+/-0)

Ordinær

800+20 (+22)

145 (+7)

965 (+29)

0 (0)

Junior 0-15 år

111 (+3)

0 (0)

111 (+3)

3 (+/-0)

Ungdom 16-25år

412 (+11)

78 (+4)

490 (+15)

54 (-5)

3 (0)

Senior (1948) + æresmedlem

496 (+13)

129 (+2)

625 (+15)

14 (+1)

Husstand

412 (+11)

88 (+4)

500 (+15)

30 (+3)

Ekstra ordinært

56 (+2)

74 (+3)

130 (+5)

20 (+16)

Kursist

Gratis i 18 mdr derefter fuld pris afhængig af kategori

 

 

0

Støttemedlem

u/jagttegn

112 (+3)

203 (+2)

315 (+5)

 

Direkte medlem

1004+20 (+27)

0

1024 (+27)

I alt 349(+15)

 

 

 

 

Medlemstal pr. d. 5.9.2022.

(Ekstra) rabat u/tilsendelse af Jæger – rabat på kr. 141. som kan opnås i alle kategorier der har ret til at få tilsendt blad.

(20 kr. pålagt hos ordinære og direkte medlemmer er støtte til Jægernes Naturfond)

Kontingentforslag vedtaget enstemmigt.

 1. Valg af Formand (på valg i 2022)

Hans Henrik genopstiller til formand.

Hans Henrik er genvalgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Jess Christensen

På valg:

Christian Spang Pedersen – genopstiller

Lars Smidt – genopstiller

Anders Berggren – genopstiller

Anders Berggren har ordet og fortæller lidt om sig selv og hans begrundelse for at komme ind i bestyrelsen.

Alle 3 opstillede blev genvalgt.

Bestyrelse på valg efter udtrædelse:

Stina Hauch Kaufmann har valgt at hun gerne vil udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling, selvom hun ikke i år er på valg.

Der skal derfor vælges en ny til bestyrelsen i stedet for Stina.

Opstillede:

Sussi Baltzersen  valgte at stille op

Sussi Baltzersen blev valgt til bestyrelsen.

 1. Valg af suppleanter (2 stk.)

Opstillede:

Peter Søllested - genopstiller

Nick Enghave – opstiller til valg

Peter Søllested og Nick Enghave blev valgt. 

 1. Valg af revisorer (2 stk.)

Opstillede til revisor:

Gert Hansen – genopstiller

Leif Dalsgaard – genopstiller

Begge opstillede, Gert Hansen og Leif Dalsgaard, blev valgt.

 1. Valg af revisorsuppleant

Opstillet til revisorsuppleant:

Claus Clemmensen

Claus Clemmensen blev valgt til revisorsuppleant.

 1. Evt. – herunder uddeling af jubilæumsdiplomer

Claus forhøre sig om et spørgsmål der blev stillet på sidste genneral forsamling om en politisk aften . evt hvor der kan fremlægges og diskuteres fremtiden jagt og hvad der sker ude i landet. 

Kære jubilarer

Vi vil fra foreningens side gerne have lov til at påskønne Jer, vores medlemmer, som loyalt har støttet op om jægernes sag ved at have været medlem af en jagtorganisation gennem en periode.

Vi skal i dag sige tak til 17 medlemmer som alle kan fejre jubilæum.

Jeg vil derfor gerne bede følgende om at komme her op:

25 års jubilæum:

1.       Anita Olsen – indm. 3.11.1997 – Deltager ikke i GF

2.       Benny V. Larsen – indm. 22.9.1997 – Deltager ikke i GF

3.       Helle Jensen – indm. 12.3.1997 – Deltager ikke i GF

4.       Poul-Erik Rasmussen – indm. 20.3.1997 – Deltager ikke i GF

5.       Rene´ Larsen indm. 16.12.1997 – Deltager i GF

30 års jubilæum:

1.       Peter Wirz – indm. 3.3.1992 – Deltager i GF

2.       Peter Houmølle König – indm. 17.2.1992 – Deltager ikke i GF

3.       Jørgen Rasmussen – indm. 17.3.1992 – Deltager ikke i GF

4.       Hans Henrik Lund-Madsen – indm. 26.5.1992 – Deltager i GF

5.       Annette Pedersen – indm. 3.2.1992 – Deltager ikke i GF

6.       Brian Nedergaard – 29.5.1992 – Deltager ikke i GF

7.       Carl Poulsen – indm. 21.7.1992 – Deltager i GF

8.       Dan Jepsen – indm. 16.3.1992 – Deltager i GF

9.       Erik Eriksen – indm. 16.3.1992 – Deltager ikke i GF

10.     Finn Svendsen – indm. 10.2.1992 – Deltager ikke i GF

11.     Flemming Andersen – indm. 9.6.1992 – Deltager ikke i GF

12.     Jan Winther Hansen – indm. 3.3.1992 – Deltager ikke I GF

40 års jubilæum:

1.       Søren Frederiksen – indm. 1.5.1982

55      års jubilæum:

1.       Leif Dalsgaard – indm. 15.8.1967 – Deltager i GF

Foreningen påskønner jeres loyale medlemskab ved at give jer et diplom og en jubilæumsnål, som det synlige bevis på at I har støtte vores fælles sag.

Tak for jeres trofaste engagement.

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi som forening ikke kender alle medlemmernes indmeldelsesdato i en jagtforening. Ved DJ tilblivelse i år 1992 hvor de 3 jagtorganisationer blev fusioneret blev alle medlemmer oprettet med samme dato i systemet. Det var ikke muligt at indhente oplysninger på alle i de gamle protokoller i organisationerne. Jeg vil derfor opfordre alle til, at meddele os hvornår man er blevet medlem hvis man ønsker at vi skal kunne påskønne et jubilæum.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Hans Henrik takkede Gert for hans dirigentskab, og han fik en klapsalve med på vejen.

Referent Kenny Holberg       

Dirigent Gert Hansn

                                           

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/