Top Logo.png

Referat fra generalforsamling torsdag d. 10/9 2020 kl. 19

Sted: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg

Velkomst ved Formand Hans Henrik Madsen

Hans Henrik Madsen, formand bød velkommen til alle fremmødte.

Tilstede: 26 stemmeberettigede

 1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent Gert Hansen.

Dirigenten konstaterede at Stina Kaufmann skriver referat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med ny dato i Jæger august 2020.

 1. Valg af stemmetællere

Dirigenten besluttede at stemmetællere vil blive udpeget ved behov.

 1. Formandens beretning om foreningernes virke siden sidste ordinære generalforsamling

Kære medlemmer

Det har på mange måder været et særligt år i vores forening, men jo også i Danmark generelt. Covid 19 pandemien har vist os, at det nødvendigvis ikke behøver at være trusler om terror eller krig der gør at Danmark og verden lukker ned, men noget så almindeligt som en sygdom. Hvem havde nogensinde troet at det ville ske i det 20 århundrede, med al den viden og teknologi vi har i dag.

Det har nok for mange også gjort os mere bevidst om det at tage hensyn til hinanden, passe på hinanden, hjælpe hinanden, og gjort os mere bevidste om værdien af at kunne være sammen.

Jeg er glad for, at trods Covid 19, og alle de forholdsregler og bekymringer det medfører, at vi i dag kan være lidt sammen her ved vores ordinære generalforsamling, på afstand, og med forholdsregler, og senere skal vi fejre de af jer der skal have overrakt et jubilæumsdiplom og en nål.

Derfor endnu engang velkommen, det er dejligt at se jer. 

Før jeg vil berette om året der er gået siden sidste ordinære generalforsamling, så vil jeg bede jer alle rejse jer.

Vi har mistet nogle af vores medlemmer siden sidste generalforsamling, og jeg syntes at vi skal mindes dem en kort stund.

……….Tak.

Vi startede d. 7.10.2019 med vores første bestyrelsesmøde efter sidste års generalforsamling. Her konstituerede bestyrelsen sig. Stina blev valgt til næstformand og sekretær, og Benjamin blev valgt til kassererposten.

Det har som allerede nævnt været et særligt år. Og grundet Covid 19 har vi haft måtte aflyse en del arrangementer i årets løb, da Danmark lukkede ned i marts og ingen helt vidste om det var sikkert at mødes.

Jeg vil dog alligevel her nævne de fleste af arrangementerne kort.

Temadagene med jagt for børn i børnehaverne vokser hvert år, og er blevet en kæmpe succes på kort tid. I sidste sæson var vi således på besøg i 13 institutioner og ca. 250 børn og 50 voksne deltog.

Vi får gennem dagene en god dialog med både børn og voksne om jagt, jægere, natur og de vilde dyr, og forhåbentlig har vi på den måde lagt de nye kim til den kommende generation af jægere og naturinteresserede.

Arrangementet med at lave sine egne spegepølser er ligeledes blevet en god begivenhed, og flere og flere melder sig til for hvert år.

Vinsmagning måtte aflyses grundet at for få havde tilmeldt sig.

Julebanko hos Sport Outlet var også en succes, og ca. 90 personer deltog denne hyggelige aften.

Fasanjagt på Svenstrup Gods var fuldt booket, og vi havde igen en rigtig god dag og jagt.

Jul for værdigt trængende blev afholdt, og her var der fyldt godt op i klubhuset i år, da vi i sidste øjeblik måtte have hjælp fra foreningen Mødrehjælpen for at få deltagere. Kalundborg Kommune magtede ikke opgaven da der var kommet ny fagcenter chef for afdelingen. Men Mødrehjælpen var effektiv og fandt hurtigt værdigt trængende, så jeg tænker at vi til dette års julearrangement vil samarbejde med mødrehjælpen igen.

Trofæaften var i år rigtig godt besøgt, 33 var mødt frem, og der var medbragt rigtig mange trofæer.

Der har været gang i hundetræningen over året, dog på lidt mindre blus end vanligt.

Lav dine egne vildtpølser var overbooket i år, så her har vi også ramt et område som mange gerne vil deltage i.

Vi måtte desværre aflyse kurset i vildtsygdomme og hygiejne. Der var for få tilmeldte, men det skyldtes nok at vores annoncering svigtede lidt i år.

Så ramte vi d. 11. marts og Danmark lukkede ned grunet Covid 19 således måtte vi aflyse følgende arrangementer: Pokal & Hjorteskydning, Flugtskydning for hold, Udsætningskursus, forårstur til Algistrup Gods, Bukkemorgen på Fugledegård, kundeaften hos Slagelse outdoor, Kornets dag på Mejnerts Mølle og trofæbehandling,

Vi har nu senest fået lidt gang i hundetræningen igen, og d. 19.9.2020 er der arrangeret udsætningskursus på Rangle-Mølle Gods hvor 12 kursister er tilmeldt.

Som I kan hører så har aktivitetsniveauet været lavt i år, men det gælder jo for alle i Danmark. Heldigvis har vi ikke været så økonomisk hårdt ramt som særligt de foreninger der har skydebaner har været.

I forhold til økonomi, så fik vi i foråret en efterafregning på klubhuset i Herslev. Regningen var stor og jeg ved at Benjamin vil komme ind på emnet under kassererens fremlæggelse af årsregnskabet. Jeg vil dog sige, at det ikke var fordi vi ikke havde rykket for denne opgørelse at vi fik den så lang tid efter at vi har forladt lejemålet i Herslev, men fordi udlejer først har sendt den i år. Vi kan så bare glæde os over at vi i fremtiden sparer rigtig mange penge på lejeudgift.

Når vi snakker om økonomi, så er det også mange penge vi fra i år kommer til at spare på porto. Vi har jo ændret i måden vi distribuerer vores medlemsblad i vores forening, og jeg vil derfor opfordre til at alle der ikke har fået opdateret deres telefon og mailadresser til at gøre det, så vi kan kommunikere med jer bl.a. om dette emne.

Jeg kan fortælle at vi er kommet godt i gang med et samarbejde med Naturstyrrelsen. Naturstyrrelsen har købt Kloster Nordskov og vi har indgået et samarbejde med Naturstyrrelsen om at hjælpe med at faciliterer området på forskellig vis.

Bl.a. påtænker vi planlagt hundetræning på området, formidling til børn og voksne om naturen og jægerne, og andre spændende ting. Arrangementerne vil blive planlagt så de er åbne for de andre jagtforeninger i kommunen også.

På formidlingsområdet kan jeg nævne at vi har meldt vores forening ind i Projekt Bliv Naturlig Vis. Bliv Naturlig Vis er et projekt hvor Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforening samarbejder om formidling til børn med støtte fra Nordea Fonden og Friluftsrådet.

Vi samarbejder stadig med Kalundborg Havn om regulering af duer og måger på deres område.

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i Jægerrådsmøder, Kredsmøder, og udvalgsmøder. Og d. 19 september deltager vi i repræsentantskabsmødet som er blevet udskudt til denne dag grundet Covid 19 i Juni måned.

Jeg kan også her i min beretning nævne, at jeg d. 8.3.2020 stillede op til formandsposten i kreds 7, som vores forening er en del af.

Jeg blev valgt på kredsmødet og har således nu fået lidt mere at se til.

Det er spændende at være med til at udvikle vores kreds og DJ.

I Danmarks Jægerforbund skal der være formandsvalg på repræsentantskabsmødet lørdag d. 19.9.2020. Der skal vælges formand for de kommende 4 år. Claus Lind Christensen genopstiller, og derudover er der en kandidat opstillet der hedder Jesper Lindgård.

Der er dermed lagt op til et spændende repræsentantskabsmøde i år.

Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi, at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde.

Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et arrangement/aktivitet som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle ideer og forslag er velkomne.

Jeg vil også opfordre til at vi alle hjælper med at få flere jægere med i Danmarks Jægerforbund. Det støtter en god sag og forbundet er de eneste der kæmper politisk for at bevare de gode jagtmuligheder vi har.

Dette var min beretning om året der er gået i vores forening.

Tak for ordet

Formand

Hans Henrik Madsen

Der var spørgsmål til Repræsentantskabsmødet og hvad det kommer til at handle om. Hans Henrik kunne berette at der er mange forslag til afstemning i år.

Beretningen blev taget til efterretning.

 1. Beretninger fra udvalg

Hundeudvalg:

Opstart med Lydighedstræning i februar med 40 deltagere.

Der blev så småt opstartet igen under corona, efter Jægerforbundets anvisninger, men kun få deltog.

Efter sommeren har der stadig ikke været den samme aktivitet som vi er vant til.

Flugtskydningsudvalg:

Intet pga. corona.

Riffeludvalg:

Intet pga. corona.

Nyjægerudvalget:

Samarbejdsaftale med Go2Hunt.

Klubhusudvalget:

Intet nyt.

Bueudvalget:

Intet nyt.

Hjemmeside/fb-udvalget:

Stor udfordring at vi har skulle skifte platform til hjemmesiden i hele DJ. Vi er i løbende dialog med DJ om at få forbedret tingene.

Ingen bemærkninger til beretninger fra udvalg.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Diverse spørgsmål til regnskabet og diverse poster.

Ellers ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskab godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Forslag A: Vedtægtsændring

Formanden fremlagde og motiverede forslaget.

Ordlyd i foreningens vedtægter under punkt 7. Ordinær generalforsamling

Punkt 7.4. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

3.: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Punkt 7.4.3 foreslås ændret til:

Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse

Motivation:

De statsautoriserede revisorer har vundet retten til, at det alene er de statsautoriserede revisorer der må bruge ordene ” Revidere” og ”Påtegne” ved godkendelse af regnskaber. Almindelige revisorer, som vi kender de valgte medlemmer der oftest gennemgår en forenings regnskab, kan pålægges en bøde hvis de anvender disse ord ved godkendelse af regnskaber.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bemærkning til forslaget: Ingen bemærkninger.

Det kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, for at der kan ske en vedtægtsændring.

Forslaget blev vedtaget med klart flertal.

De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.

Forslag B: Vedtægtsændring

Formanden fremlagde og motiverede forslaget.

Ordlyd i foreningens vedtægter under punkt 14. Revision

Punkt 14.1.

De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.

Punkt 14.1 foreslås ændret til:

Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører eventuelle bemærkninger til dette.

Motivation:

De statsautoriserede revisorer har vundet retten til, at det alene er de statsautoriserede revisorer der må bruge ordene ” Revidere” og ”Påtegne” ved godkendelse af regnskaber. Almindelige revisorer, som vi kender de valgte medlemmer der oftest gennemgår en forenings regnskab, kan pålægges en bøde hvis de anvender disse ord ved godkendelse af regnskaber.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bemærkning til forslaget: Ingen bemærkninger.

Det kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, for at der kan ske en vedtægtsændring.

Forslaget blev vedtaget med klart flertal.

De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.

 1. Fastlæggelse af kontingent for år 2021

Bestyrelsens forslag til kontingent 2021:

Antal

medlemmer

Medl. kategori

Dj´s andel

Forening andel

Pris

2020

242 (+4)

Ordinær

776+20 (+20)

139 (+5)

935 (+25)

0 (+/- 0)

Junior 0-15 år

108 (+3)

0 (0)

108 (+3)

2 (+1)

Ungdom 16-25år

400 (+11)

75 (-1)

475 (+10)

63 (-8)

3 (+/- 0)

Senior (1948) + æresmedlem

482 (+13)

128 (+2)

610 (+15)

13 (+/- 0)

Husstand

400 (+11)

85 (-1)

485 (+10)

28 (+/- 0)

Ekstra ordinært

56 (+3)

69(+2)

125 (+5)

4 (-6)

Prøvemedl.

Kursist

Gratis indmeldelses år max 3 mdr. + næste år. Max i alt 15 mdr

 

 

0

Støttemedlem

u/jagttegn

109 (+3)

201 (-3)

310 (+/- 0)

 

Direkte medlem

976+20 (+27)

0

996 (+27)

I alt 355 (-9)

 

 

 

 

OBS OBS! Oplæg er baseret på et skøn, da DJ´s andel skal vedtages på repræsentantskabsmødet d. 19.9.2020 og kan derfor ændres sig.

Medlemstal pr. d. 11.8.2020.

(Ekstra) rabat u/tilsendelse af Jæger – rabat på kr. ca. 137. som kan opnås i alle kategorier der har ret til at få tilsendt blad.

Bemærkning om at det er en voldsom stigning i kontingent.

Kontingentforslag vedtaget med klart flertal.

 1. Valg af Formand (på valg i 2020)

Opstillede:

Hans Henrik Madsen – genopstiller

Hans Henrik blev valgt til Formand.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Erik Hauge Pedersen – genopstiller ikke

Steen Nielsen – genopstiller

Jess Christensen – genopstiller

Opstillede:

Christian Spang Pedersen

Steen Nielsen – genopstiller

Jess Christensen – genopstiller

Alle 3 opstillede blev valgt.

 1. Valg af suppleanter (2 stk.)

Opstillede:

Ole Hansen

Ole Hansen blev valgt.

Jf. vedtægterne kan bestyrelsen vælge at besætte den ledige suppleantpost i løbet af året.

 1. Valg af revisorer (2 stk.)

Opstillede til revisor:

Gert Hansen – genopstiller

Leif Dalsgaard – genopstiller

Begge opstillede, Gert Hansen og Leif Dalsgaard, blev valgt.

 1. Valg af revisorsuppleant

Opstillet til revisorsuppleant:

Claus Clemmense

Claus Clemmensen blev valgt til revisorsuppleant.

 1. Evt. – herunder uddeling af jubilæumsdiplomer

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Erik Hauge Pedersen, Kim Mortensen, Claus Christiansen

Kære alle 3

Jeg vil på vegne af Vestsjællands Jagtforening gerne sige dig/jer hver især en stor tak for jeres indsat og tid i bestyrelsen i vores forening.

I har alle 3 valgt at træde ud af bestyrelsen da jeres job og andre interesser kræver jer, men vi er glade og taknemmelige i foreningen over den tid som vi har haft glæde af jer.

Claus Christiansen blev valgt ind som suppleant d. 3.5.2018, og kom efter en kort periode ind i på en bestyrelsespost.

Claus har bl.a. stået for vores skydeudvalg den seneste tid.

Kim Mortensen har været med i bestyrelsen siden Vestsjællands Jagtforening blev stiftet d. 27.4.2017. Før dette var du i bestyrelsen i Høng-Ørslev-Solbjerg Jagtforening, men i hvor lang tid ved jeg ikke.

Du har siddet i flere udvalg, og har hjulpet til arrangementer når det var muligt.

Erik Hauge Pedersen har siddet i bestyrelsen siden foreningens stiftelse d. 27.4.2017, inden da var du i bestyrelsen i Kalundborgegnens Jagtforening hvor du blev valgt ind d. 8.10.2015.

Du har i din tid bl.a. beskæftiget dig meget med ny-jæger området, uddannet dig til jagttegnsunderviser og undervist elever i foreningsregi. Du har desuden i en periode været kasserer fra d. 4.2.2016 i Kalundborgegnens Jagtforening, og fortsatte dette arbejde i overgangsperioden under fusionen til dannelsen af Vestsjællands Jagtforening. Du var kasserer frem til d. 20.9.2017.

Du har derfor ydet en stor indsats på nogle af de poster som virkelig kræver tid og arbejde. Og det vil vi gerne sige dig tak for.

Du vil stadig efter i dag beskæftige dig med de unge mennesker som gerne vil være jægere idet du jo nu har eget firma med jagttegnsundervisning. Og jeg er på foreningens vegne glad for at vi i den henseende har et samarbejde.

Som Tak for jeres indsats og tid i bestyrelsen vil jeg på foreningens vegne gerne give jer en gave.

Kære jubilarer

Vi vil fra foreningens side gerne have lov til at påskønne Jer, vores medlemmer, som loyalt har støttet op om jægernes sag ved at have været medlem af en jagtorganisation gennem en periode.

Vi skal i dag sige tak til 15 medlemmer som alle kan fejre jubilæum.

Jeg vil derfor gerne bede følgende om at komme her op:

25 års jubilæum:

1.     Christen Clemmensen indm. 23.1.1995

2.     Jens Erling Jensen indm. 7.12.1995

3.     Kim Steen Kristensen indm. 22.3.1995 – diplom og nål sendes som aftalt

4.     Søren Frederiksen indm. 25.1.1995

5.     Ulrik Nielsen indm. 23.1.1995

30 års jubilæum:

1.     Kurt Bang Jensen indm. 1.11.1990

2.     Søren Stryhn indm. 1.6.1990

40 års jubilæum:

1.     Bjarne Jensen indm. 1.5.1974 – diplom i dag grundet opdatering i registrering, har været medlem i 46 år.

50 års jubilæum:

1.     Ole Jørgensen indm. 1.5.1969 – diplom i dag grundet opdatering i registrering, har været medlem i 51 år.

2.     Poul Mortensen indm. 1.5.1970

3.     Kurt Henning Hansen indm. 1.6.1970

4.     Arne Hansen indm. 1.10.1970

55 års jubilæum:

1.     Gilbert Grausen indm. 1.5.1965

60 års jubilæum:

1.     Leif Jakobsen indm. 1.10.1960

2.     Hans B. Jensen indm. 1.5.1958 – diplom i dag grundet opdatering i registrering, har været medlem i 62 år.

Foreningen påskønner jeres loyale medlemskab ved at give jer et diplom og en jubilæumsnål, som det synlige bevis på at I har støtte vores fælles sag.

Tak for jeres trofaste engagement

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi som forening ikke kender alle medlemmernes indmeldelsesdato i en jagtforening. Ved DJ tilblivelse i år 1992 hvor de 3 jagtorganisationer blev fusioneret blev alle medlemmer oprettet med samme dato i systemet. Det var ikke muligt at indhente oplysninger på alle i de gamle protokoller i organisationerne. Jeg vil derfor opfordre alle til, at meddele os hvornår man er blevet medlem hvis man ønsker at vi skal kunne påskønne et jubilæum.

Spørgsmål til hvad man går hvis man f.eks. næste år ikke må afholde generalforsamling pga. corona. Debat om at vi måske skal ændre vores vedtægter så de tager højde for det i fremtiden.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Hans Henrik takkede Gert for hans dirigentskab, og han fik en klapsalve med på vejen.

Referent Stina Kaufmann

                  Gert Hansen

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/