Top Logo-hvid.jpg
Referat fra generalforsamling torsdag d. 2/9 2021 kl. 19 
Sted: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg
 
 Velkomst ved Formand Hans Henrik Madsen
Hans Henrik Madsen, formand, bød velkommen til alle fremmødte.
 
Tilstede: 20 stemmeberettigede
 
 1. Valg af dirigent
Valgt til dirigent Claus Clemmensen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med dato i Jæger august 2021.
Dirigenten konstaterede at dagsordenen lever op til forretningsordenen.
 
 1. Valg af stemmetællere
Dirigenten besluttede at stemmetællere vil blive udpeget ved behov.
 
 1. Formandens beretning om foreningernes virke siden sidste ordinære generalforsamling
 
Kære medlemmer
 
Det har været endnu et særligt år, der er gået siden sidste generalforsamling, i foreningslivet i Danmark, således også i vores forening.
Året har ligesom sidste år været præget af aflysninger, et lavt aktivitetsniveau, men heldigvis er vi begyndt at kunne samles igen uden de mange restriktioner. Det er dejligt at vi ser aktiviteter der bliver afholdt, og folk mødes rundt omkring og dyrker deres interesser.
Men desværre oplever vi også et foreningsliv der har været gået i stå så længe, at det er svært at få op i gear igen. Det virker ikke helt som om at folk er så engagerede som før, og tiden, og bevidstheden om at være mere sammen derhjemme, er måske årsagen til at vi i foreningslivet oplever en svær tid,i forhold til at finde frivillige til at yde en indsats i bestyrelser og til aktiviteter.
Dette er også noget vi oplever i vores forening, og i aften kommer vi til at tale om det igen når vi skal have valg til bestyrelsen.
Men selvom det har været et stille år aktivitetsmæssigt i vores forening, så er der stadig meget at glæde sig over. Og i aften skal vi glædes over at kunne fejre hele 17 jubilarer, som til sammen i alt har 425 års medlemskab. Mon ikke der kunne komme en enkelt god historie eller anekdote i løbet af aftenen, det tror og håber jeg.
Velkommen til jer alle, det er dejligt at se jer.
 
Før jeg vil berette om året der er gået siden sidste ordinære generalforsamling så vil jeg bede jer alle om at rejse jer.
Vi mistet nogle af vores medlemmer siden sidste generalforsamling, og jeg syntes at vi skal mindes dem en kort stund…………… Tak.
 
I år er det første gang at foreningens blad ikke pr. automatik er blevet sendt ud til alle medlemmer. Dette er jo konsekvensen af den beslutning der blev taget på generalforsamlingen for 2 år siden. Man kan stadig få et fysisk blad, men det kræver at man selv henter det hos en af bestyrelsesmedlemmerne, eller i butikken hos Slagter Jacob i Kalundborg. Der er også sendt et link ud til alle de medlemmer der har givet os deres mailadresser så man kan tilgå bladet online. Det er stadig også muligt at få tilsendt et blad, men så koster det 20 kr. til porto. Vi har sparet ca. 10.000 kr. det seneste år ved ikke at skulle sende bladet ud med posten. Det gavner naturen, og det giver os mulighed for at bruge de penge på f.eks. aktiviteter.
 
Vi startede med at holde vores første bestyrelsesmøde d. 8.10.2020. Her konstituerede bestyrelsen sig med Stina som næstformand og sekretær, og Benjamin blev valgt til kasserer.
 
Ved vores andet bestyrelsesmøde d. 6.1.2021 var Danmark igen lukket ned for at kunne samles til møde. Mødet blev derfor afholdt virtuelt, noget som vi faktisk er blevet helt gode til, og noget vi stadig bruger, da det ind i mellem giver mere frihed til at flere kan deltage.
Ved mødet d. 6.1.2021 besluttede vi at Benjamin skal repræsentere vores forening i Jægerråd Kalundborg. Det er et bevidst valg at det ikke er mig som formand, idet jeg jo også bestrider posten som kredsformand i kreds 7.
Og der er nok at forholde sig til i Jægerrådet i vores område.
Flere projekter er i gang som kan påvirke de jagtlige interesser som f.eks. ansøgning om opførelse trætophytter på Birkende Gård, og Kattrup Vildnis.
 
Som jeg allerede har nævnt, så har vi måtte aflyse mange aktiviteter det seneste år. Jeg nævner dem her kort: Foreningsaften med tema ” er du forsikret godt nok som jæger”. Forbundet tog dog denne ide op, og faktisk har der været afholdt et webinar om emnet i DJ regi. Det kan findes på DJs hjemmeside.
Alle temadage for børnene i børnehaverne blev aflyst da vi ikke måtte komme på besøg grundet restriktioner. Årets julebanko blev aflyst grundet forsamlingsforbuddet, og julearrangement for værdigt trængende blev ligeledes aflyst, desværre.
Vi kunne til gengæld glædes over at vi fik afholdt jagten på Svenstrup gods. Det blev igen en super god dag trods restriktioner der gjorde at vi måtte spise adskilt i 2 hold, være adskilt i 2 hold under jagten, og der blev ikke afholdt parade. Men vi hyggede os alligevel trods alt. Grundet lidt utryghed hos nogle af de tilmeldte, så modtog vi nogle afbud i sidste øjeblik. Vi valgte i bestyrelsen, at give dem som ikke ønskede at deltage grundet utryghed for eget helbred, pengene tilbage. Dette gjorde at arrangementet gav lidt underskud trods at det havde været overbooket indtil kort tid før jagten.
Hundetræning er igen kommet i gang, men vi oplever her at det har været meget småt med tilmeldte til træningerne.
Til gengæld kunne vi igen i april afholde et fuld booket lovpligtigt udsætningskursus på Rangle-Mølle. Dejligt når det lykkedes at få flyttet fagkurser ud decentralt og tættere på medlemmerne.
 
Vi samarbejder stadig med Kalundborg Havn om regulering af tamduer og måger.
Og vores samarbejde med Naturstyrelsen, som jeg har talt om de sidste par år, hvor vi samarbejder om det naturområde som de har købt der hedder Klosterskov Nord, og hvor vi skal hjælpe med at faciliterer området, samt udvikle området til brug for bl.a. formidling og aktiviteter, Ja det samarbejde kører stadig men har dog været lidt på vågeblus grundet bl.a. covid 19.
Vi skal til op i gear i forhold til de aktiviteter der er plads til, og mulighed for, i Klosterskov Nord projektet, men vi mangler i den grad hjælp fra nogle som brænder for formidling af jagt og natur, samt til praktiske opgaver i området.
 
I bestyrelsen har vi afholdt 5 møder det seneste år. Vi har oplevet en del rokering idet Ole Hansen som blev valgt ind som suppleant ved sidste års generalforsamling d. 10.9.2020 desværre måtte udtræde d. 22.3.2021 af personlige grunde.
Morten Dausel fik vi ind i bestyrelsen som suppleant i marts 2021, men grundet at hans firma har vokseværk, så måtte Morten desværre allerede i juni træde ud igen.
Senere i aften skal vi også sige tak for indsatsen til Steen Nielsen som også har måtte udtræde af personlige grunde. Det gælder dog for alle 3s vedkomne, at de alle har meddelt at de gerne vil bidrage i foreningen når overskuddet er til det. Vi er glade for denne tilgang, og der skal herfra lyde en tak for indsatsen til jer alle.
Vi blev i bestyrelsen blev glade, da vi i juni modtog meddelelse om, at Peter Søllested ville tilbyde sig som suppleant i bestyrelsen. Vi takkede selvfølgelig ja til tilbuddet, på bestyrelsesmødet i juni.
Vi har derudover i bestyrelsen i årets løb deltaget i Jægerrådsmøder, kredsmøde, og udvalgsmøder.
 
Vi har desværre i år igen oplevet nedgang i medlemstallet, og i år har det ikke kun været manglende kursister eller at de ældre jægere er stoppet med at gå på jagt. Vi har også mistet nogle der i medlem, og når vi søger årsagen så er svaret oftest mistet interesse. Kun et enkelt har meldt sig ud af politisk årsag hvilket jo ses som positivt.
Det er selvfølgelig en bekymrende udvikling, men desværre en generel udvikling i DJ, og i mange andre foreninger.
Og det er især bekymrende, da vi som jægere står midt i en tid hvor jagten og vores interesser er pressede, fordi naturpolitik i dag er blevet højaktuel, og den dyreste handelsvare hos politikkerne.
Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi som jægere blander os i debatten frem mod kommunal og regionalvalgene. Politikkerne skal kende vores holdning, og vi skal stille spørgsmål til deres valgprogrammer.
Vi skal som jægere være de bedste udgaver af os selv, og have høj moral og etik. Vi tåler ikke de dårlige sager som vi har set med bl.a. forgiftede rovfugle.
Vi skal også leve op til det vi lover samfundet og de andre organisationer. Det har vi ikke gjort i udsætningsforliget siden sidste forhandling, og derfor står vi nu med en meget dårlig sag omkring udsætning af gråænder, da der ikke er sket indberetninger af udsætning som ellers var et aftalt krav.
Og så skal vi hjælpe hinanden med at blive flere medlemmer i DJ, for på den måde at have en større stemme til at blive hørt med i debatten overfor de andre organisationer og politikkere.
 
I forbundet sker der også meget både på den politiske scene, men også i organisationen. Jeg vil ikke komme ind på det nærmere her da det jo er vores egen forening det handler om i dag, men jeg vil opfordre til at I alle følger med på de forskellige medier hvor I opsøger jeres viden.
Jeg kan dog nævne at der ved årets repræsentantskabsmøde her d. 18.9.2021 i Odense bl.a. skal stemmes om en ny vision, politisk retning og strategi for forbundet. Oplægget er spændende da der er lagt op til en mere dynamisk strategi og meget mere tilgængelig.
Der skal også stemmes om at direkte medlemmer i DJ kan få både stemme og tale ret med Jægerrådenes årsmøder. Indtil nu har de kun haft taleret. Der er også forslag om at få opført en værelsesfløj i tilknytning til Jagtens Hus på Kalø således at der bliver bedre mulighed for at kursister kan overnatte.
 
Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde.
 
Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et arrangement, eller en aktivitet, som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle ideer og forslag er velkomne.
 
Dette var min beretning for året der er gået i vores forening siden sidst.
Tak for ordet
 
Formand
Hans Henrik Lund-Madsen
 
 
Beretningen blev taget til efterretning.
 
 1. Beretninger fra udvalg
Hundeudvalg:
Intet nyt.
 
Flugtskydningsudvalg:
Intet nyt.
 
Riffeludvalg:
Intet nyt.
 
Nyjægerudvalget:
Intet nyt.
 
Klubhusudvalget:
Intet nyt.
 
Bueudvalget:
Intet nyt.
 
Hjemmeside/fb-udvalget:
Intet nyt.
 
Ingen bemærkninger til beretninger fra udvalg.
 
 
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
 
 
 
Diverse spørgsmål til regnskabet og diverse poster. Ønske om at sidste års regnskab også vises, så man kan sammenligne.
 
Ellers ingen kommentarer til regnskabet.
 
Regnskab godkendt enstemmigt.
 
 1. Indkomne forslag:
 
Forslag A: Vedtægtsændring
Formanden fremlagde og motiverede forslaget.
 
Tilføjelse af nyt punkt 9 i vedtægter, og eksisterende punkter fra punkt 9-17 konsekvensrettes med nyt punkt nummer.
 
Tilføjelse af nyt Punkt 9 i vedtægter.
 
Det foreslås at indføre en paragraf (punkt), til brug i tilfælde af force majeure.
 
Punkt 9: Force majeure. Vedtægternes bestemmelser kan undtagelsesvis fraviges
Stk. 2.: Force majeure foreligger, når det væsentligt forhindrer bestyrelsens muligheder for at opfylde bestemmelserne i vedtægterne, som bestyrelsen ikke kunne forudse, forbygge eller overkomme, og som ikke skyldes uagtsomhed hos bestyrelsen
Stk. 3: Force majeure forekommer typisk ved uforudsigelige ekstraordinære udefrakommende omstændigheder; krig, borgerkrig, oprør, civile uroligheder, invasion, terror, epidemier, atomuheld, oversvømmelse, generalstrejke eller general-lockout.
Stk. 4: Force majeure kan kun påberåbes, såfremt bestyrelsen, uden ugrundet ophold, giver meddelelse herom til medlemmerne via så mange kanaler som muligt f.eks. mail, sms, oplysning på hjemmesiden, meddelelse i foreningsmeddelelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, meddelelse under foreningsmeddelelser i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, foreningens Facebook-side eller lignende.
Stk. 5: Der gives mulighed for under force majeure at generalforsamlinger kan afholdes online såfremt medlemsdemokratiet overholdes
 
Motivation:
Situationen som følge af Covid 19 har vist behov for at kunne fravige vedtægterne bl.a. ift. Overholdelse af tidsfrister i særlige situationer. Det kan ikke udelukkes at kunne blive nødvendigt igen, hvorfor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt med denne tilføjelse.
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen
 
 
Bemærkning til forslaget: Ingen bemærkninger.
 
Det kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, for at der kan ske en vedtægtsændring.
 
Forslaget blev mere end 2/3 stemmeflertal.
 
De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.
 
Forslag B: Vedtægtsændring
Forslaget er inden afholdelse af generalforsamlingen trukket efter drøftelser med revisorer. Så længe generalforsamlingen ligger i efteråret, vil det ikke være lovligt/muligt at køre regnskabsår fra 1/1-31/12.
 
Det trukne forslag lød som følger:
 
Vedtægt 13.2 ønskes ændret så regnskabet følger kalenderåret 1.1-31.12
 
Nuværende ordlyd i vedtægterne:
13.2 Regnskabsåret er 1.9 – 31.8
 
Ønskes ændret til:
13.2 Regnskabsåret følger kalenderåret 1.1 – 31.12
 
Motivation:
Det er normalen de fleste steder at køre regnskab ifølge kalenderåret.
Vi har i foreningen f.eks. nogle arrangementer der bliver indbetalt til og som først bliver afholdt efter den nuværende afslutning af regnskab.
 
Forslagsstiller: Kassereren
 
 
Som skrevet ovenfor blev forslaget trukket inden generalforsamling. Hvis regnskabsåret ønskes ændret, skal der stilles forslag på næste GF om både ændring af dato for GF samt regnskabsår.
 
Forslag C: Vedtægtsændring
Formanden fremlagde og motiverede forslaget.
 
Bestyrelsen ønsker mandat til, at kunne optage bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter til bestyrelsen, selvstændigt i løbet af det kommende år, altså uden afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsesposter eller suppleantposter ikke besættes på den ordinære generalforsamling d. 2.9.2021.
 
 
Ordlyd i foreningens vedtægter under punkt 7. Ordinær generalforsamling
 
Punkt 7.4. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
7.: Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.: Valg af suppleanter
 
Bestyrelsen ønsker at dette mandat gives, således at det gælder frem til næste ordinære generalforsamling.
 
Motivation:
For at kunne holde et højt aktivitetsniveau i foreningen er det vigtigt at der ikke er ubesatte poster i bestyrelsen eller på suppleantposterne.
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen
 
Bemærkning til forslaget: Hvis bestyrelsen tager medlemmer ind løbende, skal de på valg ved førstkommende generalforsamling.
 
Forslaget blev vedtaget med stemmeflertal.
 
De aktuelle godkendte vedtægter er altid at finde på foreningens hjemmeside.
 
 
 
 
 1. Fastlæggelse af kontingent for år 2022
Bestyrelsens forslag til kontingent 2022:
 
Antal
medlemmer
Medl. kategori
DJ’s andel
Forening andel
Pris
2022
225 (-17)
Ordinær
778+20 (+1)
138 (-1)
935 (0)
0 (+/- 0)
Junior 0-15 år
108 (0)
0 (0)
108 (0)
3 (+1)
Ungdom 16-25år
401 (+1)
74 (-1)
475 (0)
59 (-4)
3 (+/- 0)
Senior (1948) + æresmedlem
483 (+1)
127 (-1)
610 (0)
13 (+/- 0)
Husstand
401 (+1)
84 (-1)
485 (0)
27 (- 1)
Ekstra ordinært
54 (+0)
71 (0)
125 (0)
4 (+/- 0)
Prøvemedl.
Kursist
Gratis i 18 mdr derefter fuld pris afhængig af kategori
 
 
0
Støttemedlem
u/jagttegn
109 (+0)
201 (0)
310 (0)
 
Direkte medlem
977+20 (+2)
0
997 (+2)
I alt 334 (-21)
 
 
 
 
 
OBS OBS! Oplæg er baseret på et skøn, da DJ´s andel skal vedtages på repræsentantskabsmødet d. 18.9.2021 og kan derfor ændres sig.
Medlemstal pr. d. 10.8.2021.
(Ekstra) rabat u/tilsendelse af Jæger – rabat på kr. ca. 137. som kan opnås i alle kategorier der har ret til at få tilsendt blad.
 
Kontingentforslag vedtaget enstemmigt.
 
 1. Valg af Formand (på valg i 2022)
Ikke valgår i år.
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
Steen Nielsen, Ole Hansen og Morten Dausel
 
Kære alle 3
Jeg vil på vegne af Vestsjællands Jagtforening gerne sige jer hver især en stor tak for jeres indsat og tid i bestyrelsen i vores forening.
 
I har alle 3 valgt at træde ud af bestyrelsen af forskellige personlige årsager, som ikke har noget med bestyrelsen, eller bestyrelsesarbejdet at gøre.
Vi er glade og taknemmelige i foreningen over den tid som vi har haft glæde af jer.
 
Steen Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant ved generalforsamlingen d. 20.9.2018. Steen var suppleant frem til d. 3.6.2020 hvor han blev bestyrelsesmedlem.
Steen har ydet en god indsat i foreningen og vi vil gerne sige ham en stor tak ved at give ham en gave, som vores vedtagne regulativ foreskriver det. Da Steen ikke kan være tilstede i dag, så vil jeg aflægge Steen et besøg en dag, og overrække ham gaven fra foreningen.
 
Ole Hansen blev valgt ind som suppleant ved generalforsamlingen d. 10.9.2020 og trådte ud d. 22.3.2021. Ole har sagt at han stadig vil kæmpe videre for at få oprettet et eller flere markvildtlaug i vores lokalområde.
 
Morten Dausel kom ind i bestyrelsen som suppleant i marts 2021, og trådte ud igen i juni 2021.
 
På foreningens vegne, tak for jeres indsats og tid til glæde for vores medlemmer.
 
 
 
På valg:
Benjamin Gunthel Hansen – genopstiller
Stina Hauch Kaufmann – genopstiller
Kenny Mundt Holberg – genopstiller
 
Opstillede:
Benjamin Gunthel Hansen – genopstiller
Stina Hauch Kaufmann – genopstiller
Kenny Mundt Holberg – genopstiller
 
Alle 3 opstillede blev valgt.
 
Bestyrelse på valg efter udtrædelse:
Steen Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. Der ønskes derfor en ny kandidat til posten for 1 år.
 
Opstillede:
Lars Smidth valgte at stille op
 
Lars Smidth blev valgt til bestyrelsen.
 
 1. Valg af suppleanter (2 stk.)
Opstillede:
Peter Søllested
Ingen andre stillede op.
 
Peter Søllested blev valgt.
 
Jf. vedtægterne kan bestyrelsen vælge at besætte den ledige suppleantpost i løbet af året.
 
 1. Valg af revisorer (2 stk.)
Opstillede til revisor:
Gert Hansen – genopstiller
Leif Dalsgaard – genopstiller
 
Begge opstillede, Gert Hansen og Leif Dalsgaard, blev valgt.
 
 1. Valg af revisorsuppleant
Opstillet til revisorsuppleant:
Claus Clemmensen
 
Claus Clemmensen blev valgt til revisorsuppleant.
 
 1. Evt. – herunder uddeling af jubilæumsdiplomer
 
Kære jubilarer
 
Vi vil fra foreningens side gerne have lov til at påskønne Jer, vores medlemmer, som loyalt har støttet op om jægernes sag ved at have været medlem af en jagtorganisation gennem en periode.
Vi skal i dag sige tak til 17 medlemmer som alle kan fejre jubilæum.
Jeg vil derfor gerne bede følgende om at komme her op:
 
25 års jubilæum:
1.     Christian Spang Pedersen – indm. 12.12.1996
2.     Hans Panny Pedersen – indm. 21.5.1996
3.     Kurt Olsen – indm. 13.2.1996
4.     Torben Halleby Hansen – indm. 14.1.1996
5.     Leif Andersen indm. 16.8.1996
6.     Søren Petersen indm. 5.1.1996
7.     Tage Andersen indm. 30.5.1996
8.     Tim Josiassen indm. 24.4.1996
9.     Peter Bisgaard indm. 16.4.1996
10.  Jørgen Philipsen indm. 3.1.1996 – kommer ikke GF diplom sendes
11.  Claus Johnsen – indm. 13.21996 – kommer ikke GF diplom sendes
 
40 års jubilæum:
 
1.     Lars Smidt – indm. 31.12.1981
2.     Lisbet Jakobsen – indm. 1.3.1981
 
50 års jubilæum:
 
1.     Niels Erik Krüger – indm. 1.3.1971
2.     Carsten Hansen – indm. 1.1.1971 – kommer ikke GF diplom sendes
 
60 års jubilæum:
 
1.     Bent Wacher – indm. 1.5.1961
2.     Kurt Jensen – indm. 1.1.1961
 
Foreningen påskønner jeres loyale medlemskab ved at give jer et diplom og en jubilæumsnål, som det synlige bevis på at I har støtte vores fælles sag.
Tak for jeres trofaste engagement.
 
Jeg vil gøre opmærksom på, at vi som forening ikke kender alle medlemmernes indmeldelsesdato i en jagtforening. Ved DJ tilblivelse i år 1992 hvor de 3 jagtorganisationer blev fusioneret blev alle medlemmer oprettet med samme dato i systemet. Det var ikke muligt at indhente oplysninger på alle i de gamle protokoller i organisationerne. Jeg vil derfor opfordre alle til, at meddele os hvornår man er blevet medlem hvis man ønsker at vi skal kunne påskønne et jubilæum.
 
Spørgsmål til hvad DJ gør for at standse medlemsflugten samt få nogle af alle de jagttegnsløsere, som ikke er medlemmer, med i DJ.
Hans Henrik kunne berette at der arbejdes på det i Organisationsudvalget samt vores egen kreds 7, primært for at kunne holde på de unge medlemmer/nyjægere. Der kigges desuden på det i det udvalg der blev nedsat på sidste repræsentantskabsmøde, som skulle arbejde med medlemskategorier. Løs debat om medlemssituationen og hvad nye medlemmer ønsker samt jagtpolitik.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
 
Hans Henrik takkede Claus for hans dirigentskab, og han fik en klapsalve med på vejen.
 
 
 
Referent Stina Kaufmann
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Dirigent Claus Clemmensen
 
                                           
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/