Referat.
Generalforsamling Vestsjællands Jagtforening 14/9 2023
Referent: Christian Spang Pedersen
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Gert Hansen som blev valgt.
Gert Hansen konstaterede, at indkaldelse til
generalforsamlingen, via foreningens hjemmesiden og på
DJs kalender skete i ordentlig tid, i henhold til gældende regler.
2. Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)
Blev ikke nødvendigt.
3. Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
”Kære medlemmer
I aften har vi den glæde senere at skulle fejre de jubilarer som har støttet vores forening i en
periode der gør dem fortjent til denne hæder. I alt har vi 20 jubilarer i år som til sammen kan
fejre intet mindre end 660-års jubilæum til sammen. Det vidner om at vi i vores forening har
trofaste og loyale medlemmer, som støtter op om det lokale foreningsliv og om jagtens sag.
Og det kan vi både være stolte af som forening, men vigtigst er at vi er dybt taknemmelige for
opbakningen. Og vi må sige at både jagtforeninger i Danmark, og jagtens sag i det hele taget,
virkelig har brug for støtte og opbakning i en tid som stadig præges af dagsordener som vil
indskrænke jagten eller stoppe den.
Jeg glæder mig derfor til at skulle hædre vores jubilarer senere, også selvom det ikke er alle
der deltager her i aften, og jeg håber at nogle af jer fremmødte kunne have lyst til at fortælle
en lille historie eller 2.
Velkommen til jer alle, det er dejligt at se jer.
Foreningslivet i Danmark generelt gennemlever stadig en svær tid i forhold til at finde
frivillige til at yde en indsats i bestyrelser, og til aktiviteter.
Dette er også noget vi oplever i vores forening, og i aften kommer vi til at tale om det igen,
når vi skal have valg til bestyrelsen.
Vi oplevede således i marts måned, at Susie Baltzersen måtte trække sig fra bestyrelsen efter
kun ½ år i bestyrelsen. Susie måtte trække sig af personlige årsager, men har givet tilsagn om
at hun gerne vil give en hånd til enkelte arrangementer når overskuddet er til det.
Ligeledes modtog vi i maj måned meddelelse fra Kenny Holmberg om, at han måtte trække
sig fra bestyrelsen da hans job havde lagt så meget beslag på ham, at han ikke havde overskud
til bestyrelsesarbejdet ved siden af. Jeg vil senere i aften sende min tak til både Susie og
Kenny, da de desværre ikke har kunne deltage her i aften.
Ved bestyrelsesmødet i juni indtrådte derfor bestyrelsens 2 suppleanter i bestyrelsen. Nick
Enghave og Peter Søllested.
I bestyrelsen afholdt vi vores første møde efter sidste års generalforsamling d. 4.10.2022.
Bestyrelsen konstituerede sig med Benjamin som kasserer, og ny næstformand blev Christian
Spang Pedersen, og til at repræsenterer os i Kalundborg Jægerråd valgte vi Benjamin, samt
Lars som suppleant. På vores første møde besluttede bestyrelsen også at indstille Stina
Kaufmann, som udtrådte ved sidste års generalforsamling, til et hæderstegn for hendes store
indsats i vores forening, i form af en Bronzenål. Vi har gennem året forsøgt at få Stina med til
et arrangement, hvor vi kunne overbringe hende denne hædersbevisning. Men af forskellige
årsager har dette ikke ladet sig gøre, og enden på det blev, at vi hædrede Stina i forbindelse
med et bestyrelsesmøde i juni måned.

Før jeg vil berette om året der er gået siden sidste ordinære generalforsamling, så vil jeg bede
jer alle om at rejse jer.
Vi har mistet nogle af vores medlemmer siden sidste generalforsamling, og jeg syntes at vi
skal mindes dem en kort stund…………… Tak.
Vi har i årets løb haft lidt færre arrangementer end vi plejer. Bl.a. kan nævnes at forårsturen
desværre endte med ikke at blive til noget, da det sted vi havde planlagt at besøge, ville have
en betaling som vi i bestyrelsen syntes var for høj. Vi har heller ikke haft arrangeret bukkepral
d. 16. maj, da vi har erfaret at det er svært at få tiltrukket deltagere, da mange har deres egne
traditioner med at mødes.
Vi har selvfølgelig også været udfordret af, at flere i bestyrelsen har været hårdt arbejdsramt
det seneste år, hvilket resulterer i mindre timer til frivilligt arbejde. Jeg har den dybeste
respekt for at man har perioder i livet hvor arbejde eller familiemæssige omstændigheder
fylder mere end på andre tidspunkter, og derfor er det selvfølgelig helt ok at der er blevet
prioriteret.
Jeg vil nu nævne, i tilfældig rækkefølge, nogle af de arrangementer som har været afholdt i
foreningen gennem året.
d. 17. november sidste år havde vi julebanko. Det var en rigtig hyggelig aften hvor 80
deltagere var mødt op, og da aftenen var gået, havde vi fået samlet godt 11.000 kr. ind til
foreningens kasse. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en særlig tak til alle som deltager og
bidrager til arrangementet, og selvfølgelig særligt vores sponsorer. De penge som vi samler
ind denne aften dem bruger vi på bl.a. formidling til børn, og til at holde jul for værdigt
trængende familier.
Og a pro po jul, så holdt vi d. 5. december en juleaften med alt hvad dertil hører for 10
familier, 18 børn og 12 voksne. En aften som indbefatter, masser af fælles hygge her i
klubhuset som er flot pyntet og hvor et juletræ står og pryder. Julemad hvor forretten er lavet
af fisk, som Kalundborg Sportsfiskerforening har doneret, og hovedretten af gråænder skudt af
jægere. Maden tilberedes af personale fra Slagter Jakob. Der er risalamande, hvor der kan
vindes gaver, der er masser af doneret legetøj og mange gaver som dels ud til de deltagende
børn. Der er frisører som klipper alle der har lyst i løbet af aftenen, der er juletræer som
leveres til de familier der ønsker et til deres hjem. Der er poser med madvarer som gives med
hjem ved arrangementets afslutning. Ja, et rigtigt julearrangement hvor det handler om at
sprede glæde. Og jeg kan forsikre jer alle herom, at det er lige nøjagtig det som sker, og som
vi nu har gjort hvert år gennem en årrække.
Der har i år også været hundetræning i foreningen, og jeg er sikker på at hundeudvalget selv
lige vil give en beretning senere om deres aktiviteter.
Vi har i sommers deltaget i Mejnertsdagen på Mejnerts Mølle. En dag hvor vi formidler
Jægernes sag ved at udstille, lave konkurrencer, opvisning, uddele smagsprøver m.m.
Vores forening har igen i år stillet med et skydehold til flugtskydningskonkurrence. Dette sker
som en udløber af tiden fra den gamle kreds 25, hvor der stort set hvert år siden har været
afholdt konkurrence. Vores hold opnåede i år en 3. plads i A-rækken, så stort tillykke til
skytterne med dette resultat. Det skal samtidig siges, at der er plads til flere, og vi opretter
gerne et hold til hvis der er nogle som vil deltage. Spørg vores skydeudvalg hvis man har
interessen her for.
Vi har som noget nyt i år hjulpet Kalundborg Kommune med at regulere rågeunger. Efter en
del år hvor det kun har været Raklev Jagtforening der har haft denne mulighed, har
Kalundborg Kommune nu udbredt muligheden til at gælde alle foreninger i kommunen. Vi
tilbød muligheden ved at lave opslag i vores facebookgruppe, dette fordi, at det var med meget
kort varsel før opstart. Der var 6 medlemmer fra vores forening som meldte sig som skytter,
og de 5 har bidraget aktivt i reguleringen og har til sammen skudt 54 rågeunger.

Vores forening har også stadig et samarbejde med Kalundborg Havn om at regulere duer.
Dette gøres ved enkelte skydedage, og grundet de mange sikkerhedsmæssige foranstaltninger
på den terrorsikrede havn, så har skytterne til de få skydedage været blevet udvalgt.
I sommers fik vi doneret et lille dødt rålam som var blevet fundet på en mark efter at en ræv
havde haft fat i det, og havde forårsaget dens død. Vi valgte i bestyrelsen at sende rålammet til
konservator for at blive udstoppet så det kan bruges til formidling i børnehaverne. Vi vil gerne
kunne fortælle hvorfor det er vigtigt at lade de små lam ligge i naturen hvis man finder dem.
Jeg kan fortælle at vi stadig samarbejder med Sportsfiskerne, som vi jo lejer klubhusfaciliter
af, og vi har også indledt et mindre samarbejde med Mullerup Skytteforening bl.a. om at
kunne bruge deres klubhus toilet når vi har hundetræning på det grønne område midt i Gørlev.
Dette var nogle af de arrangementer vi har haft i vores forening gennem året der er gået. Vi
har selvfølgelig også deltaget i Jægerrådsmøder, forskellige informationsmøder, kredsmøde og
repræsentantskabsmøde i DJ. Og selvom det er vores forening der er i fokus i aften, så vil jeg
benytte lejligheden til blot at nævne et par overskrifter af noget af det som sker i vores
område, kreds og i forbundet.
Som de fleste nok har hørt eller erfaret, så er der store udfordringer på skydebanen i
Smakkerup. Banen er blevet midlertidigt lukket grundet støjmålinger som har været for høje.
Der har været ansøgt om at anlægge en høj jordvold, men kommunen har afslået dette, og der
arbejdes derfor nu på at se om man kan finde en anden løsning så banen igen kan åbnes.
I kredsbestyrelsen i kreds 7, som vores forening hører under organisatorisk i DJ, er der også
problemer, store problemer.
Det er netop meldt ud, at formanden har trukket sig pr. d. 31.8.2023 efter ca. ¾ år på posten.
Det er interne stridigheder i kredsbestyrelsen der skulle være årsagen. Udover at
kredsformanden har trukket sig, så mangler der yderligere flere medlemmer, da kasserer Max
Elbæk desværre gik bort i maj måned, HB-suppleanten trak sig kort efter sidste kredsmøde, og
der mangler et medlem i bestyrelsen fra område Holbæk. Derudover mangler der vist nok
yderligere et medlem.
Hovedbestyrelsen har sendt brev ud, og er opmærksom på sagen. De har meddelt at de vender
tilbage når det er besluttet hvordan en proces skal sættes i gang med at finde en ny
kredsformand.
Jeg syntes at det er sørgeligt at høre, og se, voksne mennesker behandle hinanden på en sådan
måde. Det skader så meget, og gavner så lidt i forhold til vores ellers så vigtige sag.
Jeg vil også nævne, at det på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde i juni måned blev meldt
ud, at man i Vildtforvaltningsrådet havde indgået et udsætningsforlig som betyder at
udsætning af ænder til jagt udfases over de næste 5 år. Der er samtidig indgået en 10-årig
forligsperiode om udsætning af fasaner som bl.a. medfører krav til ekstra kontrol, uddannelse
og registrering.
Jeg vil ikke gå nærmere i detaljer, men blot opfordre til at man følger med i hvad dette får af
betydning for hver enkelt jæger.
Jeg vil også slå et slag for, at så mange af os jægere som muligt, melder sig til nogle af alle de
projekter der sker i regi af bl.a. DJ, i forhold til at tilvejebringe data om de vilde levende
bestande af dyr som vi har i vores natur.
Der er flere projekter i gang. Man kan f.eks. give lov til at ens vildtkamera kan sende billeder
til DJ´s database. Eller man kan være med i tællinger på forskellig vis. Det er vigtigt at vi
kender til de levende bestande og deres antal for på den måde at kunne præge fastsætningen af
jagttider på et mere faktuelt grundlag.

Der forgår meget på den jagtpolitiske scene, men da vi i dag har fokus på vores egen forening,
så vil jeg ikke her komme nærmere ind på flere emner. Jeg vil i stedet for opfordre til at man
følger med på Jægerforbundets forskellige medier.
Jeg vil gerne slutte med at sige bestyrelsen en stor tak for jeres indsats gennem året. Tak fordi,
at I vil bruge noget af jeres fritid på foreningen og det frivillige arbejde.
Jeg vil igen i år opfordre jer medlemmer til at fortælle os i bestyrelsen hvis der er et
arrangement, eller en aktivitet, som I kunne tænke jer at vi kunne lave i vores forening. Alle
ideer og forslag er velkomne.
Dette var min beretning for året der er gået i vores forening siden sidst.
Tak for ordet”
Formand
Hans Henrik Lund-Madsen
Beretningen blev godkendt.
Bemærkning til formandens beretning Fra Claus Clemmensen: Der blev bedt om en
jagtpolitisk aften, evt. med repræsentanter fra forbundet.
Desuden opfordrede Claus Clemmensen til, at dem der har overskud til at donere gaver m.v.
til jul for værdigtrængende ville gøre det.
4. Beretninger fra udvalg
Hundeudvalg: Traditionen tro havde vi igen i år 3 omgange hundetræning, med opstart februar
og april i Gørlev, og august i Klosterskov nord. Der var 25 hunde / fører på holdene opstart
februar, 12 hunde / fører på holdene opstart april og 7 hunde / fører på holdene opstart august.
Der blev fra Claus Clemmensen spurgt, om det var muligt at lave spor / schweiss træning i
foreningen. Hundeudvalget forklarede at vi ikke har terræn og instruktører med erfaring inden
for spor, så det er der ikke planer om.
Flugtskydning: Flot placering i årets konkurrence, hvor skydeholdet blev nummer 3 i a-
rækken. Der mangler 2 personer for at foreningen kan stille 2 hold næste år. Der bliv mindet
om, at patroner betales af foreningen men skydekort betaler man selv.
Riffelskydning: Riffelskydning har stået lidt på standby, da skydebanen i Tusenæs er blevet
lukket. Det blev prøvet at arrangere jagtfeltskydning i år, men kun to meldte sig til, og det
blev derfor aflyst. Trods den ringe tilmelding forsøges det igen næste år.
Der arbejdes desuden på at lave en aften i skydebiografen i Glostrup.
Klubhuset: Kontrakten med sportsfiskerne for at benytte klubhuset er forlænget for de næste 5
år. Hans Henrik mindede om, at foreningens medlemmer kan leje klubhuset til eksempelvis
afholdelse af fødselsdag osv.
5. Fremlæggelse af, det af revisorerne gennemgåede, årsregnskab til godkendelse.
Kassereren fortalte at vi har en sund økonomi i jagtforeningen med et overskud i år på 14507
kr. I den forbindelse opfordrer kassereren igen i år medlemmerne til at komme med forslag til
arrangementer, som gerne må koste ”lidt”, da der er økonomi til sådanne arrangementer.
Regnskabet blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag
7. Fastlæggelse af kontingent for år 2024.

Hans Henrik gennemgik antal medlemmer i foreningen for de forskellige medlemskaber. Vi
har p.t 256 medlemmer i foreningen, hvilket er et plus på 7 medlemmer sammenlignet med
sidste år. Dog skyldes dette bl.a. jagttegnselevernes / kursisterne, som har gratis medlemskab.
Mht. de ordinære medlemmer er der en tilbagegang på 2 medlemmer.
Oplæg til kontingent år 2024 fra bestyrelsen i Vestsjællands Jagtforening:
Antal
medlemmer

Medl. kategori Dj´s andel Forening andel Pris
2022
223 (-2) Ordinær 820+20 (+20) 150 (+5) 990 (+25)
0 (0) Junior 0-15 år 114 (+3) 0 (0) 114 (+3)
9 (+6) Ungdom 16-25år 422 (+10) 78 (+/- 0) 500 (+10)
51 (-3)
3 (0)

Senior (1948) + æresmedlem 508 (+12) 132 (+3) 640 (+15)
10 (-4) Husstand 422 (+10) 93 (+5) 515 (+15)
29 (-1) Ekstra ordinært 57 (+1) 78(+4) 135 (+5)
31 (+11) Kursist Gratis i 18 mdr.
Derefter fuld pris
afhængig af kategori

0 Støttemedlem
u/jagttegn

115 (+3) 205 (+2) 320 (+5)
Direkte medlem 1029+20 (+25) 0 1049 (+25)

I alt 356 (+7)
Medlemstal pr. d. 21.8.2023.
(Ekstra) rabat u/tilsendelse af Jæger – rabat på kr. 145. som kan opnås i alle kategorier der har
ret til at få tilsendt blad bortset fra Junior-medlemmer.
(20 kr. pålagt hos ordinære og direkte medlemmer er støtte til Jægernes Naturfond)
Note: Repræsentantskabet besluttede at kontingenter skal stige 2,5% i 2024 i stedet for 7,7%
som nettoprisindekset ellers er steget. (Hovedbestyrelsens forslag)
Der var ingen kommentarer til bestyrelsens oplæg til kontingent 2024 og forslaget til
kontingentstigningerne blev godkendt
8. Valg af formand – (ikke på valg i år 2023)
Da formanden er på valg lige år, var dette punkt ikke aktuelt i år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Benjamin Gunthel Hansen – genopstiller
Nick Enghave – genopstiller
Peter Søllested – genopstiller
Ledig plads (1-årig periode) (efter Anders C. H. Berggren) - Christian Lang stiller op til valg
Benjamin Gunthel Hansen – fik genvalg
Nick Enghave – fik genvalg
Peter Søllested – fik genvalg
Christian Lang blev valgt ind og overtager for Anders Berggren, som ikke længere er medlem
af foreningen
Formanden gav en stor tak til Kenny for hans 6½ år i bestyrelsen og en tak til Sussie for
hendes tid i bestyrelsen og tak for hun stadig står til rådighed i det omfang hun kan, mht.
afholdelse af arrangementer mv. Formandens ord til Kenny og Sussie kan læses i slutningen af
dette referat.
10. Valg af suppleanter
Kandidater:
1: Vakant
2: Vakant
Der har været skrevet ud via sociale medier om ledige pladser for sumpplanter, men ingen har
meldt sig. Der var heller ikke nogen på generalforsamlingen der meldte sig. Hans Henrik
mindede om at bestyrelse må ifølge vedtægterne indsætte suppleanter der måtte melde sig i
løbet af året.

11. Valg af revisorer
Gert Hansen – genopstiller ikke
Leif Dalsgård – genopstiller
Claus Clemmensen – stiller op til valg
Claus Clemmensen blev valgt
Leif Dalsgård blev genvalgt
12. Valg af revisorsuppleant
Ingen meldte sig / blev valgt, så denne post er åben.
13. Eventuelt 
- uddeling af jubilæumsdiplomer
Tak til jubilarer Vestsjællands Jagtforening år 2023:
Kære jubilarer (formandens tale til jubilarerne)
Vi vil fra foreningens side gerne have lov til at påskønne Jer, vores medlemmer, som loyalt har
støttet op om jægernes sag ved at have været medlem af en jagtorganisation gennem en periode.
Vi skal i dag sige tak til 20 medlemmer som alle kan fejre jubilæum.
Jeg vil derfor gerne bede følgende om at komme herop:
25-års jubilæum:
Bent Pedersen
Michael Nielsen
Hans Andersen
Claus Elmeskov
Kim Krog
Vagn Sørensen
Jens Jørgen Madsen
Susie Baltzersen
30-års jubilæum:
Sonny Liston
John Pedersen
Jesper Rasmussen
Hans Kristensen
Henning Jeziovski
Lennert Knudsen
Preben From
Ole Andersen
50-års jubilæum:
Niels Christensen
Jørgen Josiassen
55-års jubilæum:
Bjarne Hansen
65-års jubilæum:
Uffe Hasselbalch
Foreningen påskønner jeres loyale medlemskab ved at give jer et diplom og en jubilæumsnål, som
det synlige bevis på at I har støtte vores fælles sag.
Tak for jeres trofaste engagement.

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi som forening ikke kender alle medlemmernes indmeldelsesdato i
en jagtforening. Ved DJ’s tilblivelse i år 1992 hvor de 3 jagtorganisationer (Dansk Jagtforening,
Dansk Strandjagtforening og Landsjagtforeningen af 1923) blev fusioneret blev alle medlemmer
oprettet med samme dato i systemet. Det var ikke muligt at indhente oplysninger på alle i de gamle
protokoller i organisationerne. Jeg vil derfor opfordre alle til at meddele os hvornår man er blevet
medlem hvis man ønsker at vi skal kunne påskønne et jubilæum.

- Andet under eventuelt:
Der blev opfordret til at bruge Kirke-Stillinge Jagthornsblæsere, til vores arrangementer.

Formandens tak til afgående bestyrelsesmedlemmer:
Tak til afgående bestyrelsesmedlem Kenny Mundt Holberg
Kære Kenny
Du kontaktede mig d. 30.5.2023 for at fortælle at du blev nødt til at trække dig fra
bestyrelsesarbejdet for denne gang. Arbejdspresset på dit job var blevet større og mere krævende
forklarede du.
Jeg har altid haft respekt for det frivillige arbejde mennesker yder, og det er noget man aldrig må
tage for givet.
Jeg har derfor også fuld respekt for din beslutning, da familie og ens job går forud for frivilligt
arbejde.
Du blev valgt ind i Kalundborgegnens jagtforenings bestyrelse i d. 6.10.2016, og du var derfor både
ung som person men også som jæger. Du har udviklet dig gennem årene, og du har været med i den
udvikling som skete i år 2017 hvor Kalundborgegnens Jagtforening og Høng-Ørslev-Solbjerg
Jagtforening fusionerede sammen. Det har været en spændende og udviklende tid at være en del af
tænker jeg.
Du har i årene hjulpet hvor du kunne med forskellige arrangementer og projekter.
Jeg vil derfor på vegne af Vestsjællands Jagtforening sige dig tak for dit frivillige engagement og
virke i foreningen gennem 6 ½ år, og jeg vil ønske dig held og lykke med fremtiden.
Hvis du har lyst til en gang i mellem at give en hånd med arrangementerne, så er du altid
velkommen.
Tak, og lad os give Kenny en hånd med tak for indsatsen.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Susie Baltzersen
Kære Susie
Du sagde ja til en plads i bestyrelsen ved sidste års generalforsamling, men i marts kontaktede du
mig for at meddele at du desværre var nødt til at stoppe igen af personlige årsager.

Jeg vil derfor på foreningens vegne sige dig tak for din indsats, og jeg håber at du på et andet
tidspunkt kunne have lyst til at træde ind igen.
Lad os give Susie en hånd med tak for indsatsen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/